петък, 15 декември 2023 г.

Какво задължително трябва да съдържа Правилника за вътрешния трудов редВ чл. 181 на Кодекса на труда се изисква работодателят да издаде Правилник за вътрешния трудов ред. 

В него трябва да се определят правата и задълженията на работниците и на работодателя, както и да се урежда организацията на труда.

До тук добре, но нали правата правата и задълженията на работниците и на работодателя са определени в самия Кодекса на труда и неговите поднормативни актове, в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и още куп нормативни документи.

Трябва ли просто да припишем по избор някои членове и алинеи за да можем да покажем на Инспекция по труда, че имаме такъв правилник.

Има ли задължтелни елементи? Нека видим.

На първо място никъде не пише, че това трябва да е писмено, но се подразбира, защотро в чл. 127, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда е казано, че работодателят трябав да запознае работещите със съдържанието на правилата.

Всъщност минималното съдържание на правилника е описано в чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Съгласно този член, в Правилника за вътрешния трудов ред трябва да се опише:

 • началото и краят на работния ден;
 • ако се работи на смени – редът за редуването на смените;
 • какви почивки се полагат по време на работа;
 • по какъв начин се отчита работното време
 • ако е въведено променливо работно време, то какво е времето за задължително присъствие в предприятието
 • ако производството е с непрекъсваем процес, то кога е времето за хранене на работниците и служителите;
 • други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.
 • при въведено променливо работно време трябва да се уточни също и по какъв начин се отчита то, ако работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица.
 • по какъв начин ще се запознават работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа, ако е въведено сумирано изчисляване на работното време, дежурства или време на разположение.
 • ако има въведени задължения за време на разположение на работници и служители, то в ПВТР трябва да се определи и по какъв начин те ще се уведомяват за явяване на работа.

Други неща, които могат да бъдат уредени в Правилника за вътрешния трудов ред:

 • в ПВТР може да се предвиди едновременното ползване на отпуска от всички работници и служители (чл. 37б от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).
 • въвеждането на работа от разстояние може да стане чрез Правилника;
 • пак при работа от разстояние, може в правилника да се уточни какво е направил работодателя за изпълнение на изискванията на чл. 107н, ал. 4, т.е. по какъв начин ще им осигури провеждане на социални срещи в свои офиси, създадено фирмено виртуално пространство, как се осигурява достъп до информация на предприятието, свързана с изпълнение на работата от разстояние и как осигурява участието на хората, които работят от разстояние в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват.

Трябва да уточним още, че според чл. 187, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда неизпълнението на задължения на работника, предвидени в Правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина.

Така че ПВТР също е добро място да се уточни точно какви дисциплинарни наказания могат да се наложат за някои видове нарушения.

Нека да разгледаме някои от елементите на Правилника за вътрешния трудов ред:

Какви почивки се полагат по време на работа

В чл. 151 от Кодекса на труда е казано, че почивката за хранене е не по-малко от 30 минути, но ето че именно в правилника за вътрешния трудов ред работодателят може да определи по-дълга почивка и няма ограничения.

За други почивки не е уточнено нищо, така че работодателят има право да определи и други почивки в работния ден. те, обаче, не влизат в работното време.

Тук има една тънкост – при някои видове работа се изисква да се въведат т. нар. физиологични режими на труд и почивка.

Най-общо казано, това са работи, при които работният процес е равномерен и постоянен, т.е. нямаме възможност за почивка поради технологични почивки или други подобни.

Изисква се въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка и при работа с видеодисплей.

Условията за определяне на почивките са описани в Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа и в тази наредба в записано, че и този вид почивки трябва да бъдат описани в правилника за вътрешния трудов ред.

Каква е разликата с почивките по Кодекса на труда? Голяма.

Времето за почивките като част от физиологичен режим на труд и почивка се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

Ето един пример:

При редовно работно време, което започва в 9.00 ч. сутринта работодателят е въвел почивка за хранене от половин час и две почивки по 15 минути съгласно кодекса на труда.

В този случай краят на работния ден ще бъде в 18.00 ч.

Ако, обаче, двете почивки от по 15 минути са част от физиологичен режим на труд и почивка, то краят на работния ден ще бъде в 17.30 ч.

Задължение на работодателя за предварителни консултации при изготвяне на правилника за вътрешния трудов ред

За да издаде правилник за вътрешния трудов ред, работодателят има задължение преди това да направи консултации с:

 • представителите на синдикалните организации в предприятието
 • представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.от Кодекса на труда

Разбира се, ако няма такива в предприятието (и едните, и другите не са задължителни), то няма с кого да се направят консултациите и всичко е наред.

Ако има такива, то значи трябва да има и консултации. Никъде не пише, че това трябва да се документира, но пък работодателят трябва да може да докаже, че го е направил, така че добре да има протокол или някаъв друг документ.

Тези консултации може да нямат никакъв резултат и задължителни последствия. Най-общо синдикатите или представителите по чл. 7, ал. 2 може да си поискат каквото искат, а работодателят да ги изслуша любезно и след това да си направи какво си поиска.

Няма коментари:

Публикуване на коментар