вторник, 9 януари 2024 г.

Какви права имам за напускане при некоректен работодателВъпрос: Аз съм инвалид 1-ва група с придружител и с право на работа. Работя по специалността си помощник фармацевт на 8 часов трудов договор. 

Вече имам 9 г. трудов стаж, но от 2 г. попаднах на работа в голяма и супер некоректна фирма. Всеки месец ревизиите излизат минусови и ни удържат пари от 250лв и повече. 

По закон би трябвало да ползвам почивки полагащи ми се по време на работа, които е невъзможна да си ползвам, работя с дежурства по 10 часа 4 пъти месечно. Какви права имам за напускане и какво мога да загубя от това?

Отговор: От зададения въпрос става ясно, че вероятно признаването на степен на инвалидност е станало преди 2005 г., когато все още имаше „групи инвалидност”, но за целите на нашия отговор ще приемем, че имате призната инвалидност повече от 90 %.

Задължението на Работодателя за гарантиране на минималните условия на труд, в това число и 8 – часов работен ден, е приложимо към всички работници и служители, не само към тези с намалена работоспособност.

Правото на работника обаче да работи на 8 – часов работен ден не е нарушено, ако в Трудовия Ви Договор е уговорено, че имате ненормирано работно време (или пък на смени) и ако сумарно часовете не надхвърлят 168 работни часа за 1 (един) календарен месец.

Ако работното време обаче е удължено, Работодателят трябва да е уведомил предварително Инспекцията по труда и съответно да компенсира с намаляването му през други дни, които да го компенсират.

Наред с това, Експертната лекарска комисия, която е постановила решението си за признаване на намалена работоспособност, е посочила в решението си условията на труд, противопоказани за здравословното Ви състояние.

Ако условията на труд противоречат на тези, които са установени в Решението, Вие имате право да искате от Вашия работодател да Ви трудоустрои, като Ви предложи позиция, която е подходяща за Вашето здравословно състояние.

При това, за да се избегнат възможни злоупотреби, преценката за съответствието се извършва от ТЕЛК, а не от самия работодател. Едва след като Ви предложи такава позиция и ако Вие откажете да я заемете, той има право на основание чл. 325, т. 9 от КТ да прекрати трудовото Ви правоотношение.

Също така, ако се опасяване от възможността да бъдете уволнена, за да бъде осъществено това, е необходимо да бъде получено предварително Разрешение от Инспекцията по Труда, а така също и мнението на ТЕЛК. В противен случай уволнението би било незаконно и подлежи на отмяна от съда.

Що се отнася до цитираните от Вас „удръжки”, ако в действителност имате съмнение, че не са нанесени вреди в твърдяния от Работодателя Ви размер, Вие имате възможност да ги оспорите и тогава Работодателят Ви е длъжен да предяви иск в съда за тяхното установяване.

Процедурата се осъществява в съответствие с разпоредбата на чл. 210 ГПК.

Дори и да са основателни претенциите на Работодателя, удръжките трябва да бъдат направени в съответствие с разпоредбите на гражданско – процесуалния кодекс (който предвижда най – висок размер на удръжките, ако получавате възнаграждение над 1 200 лева месечно и нямате деца – тогава се удържат сумите над 600 лева).

Работодателят няма право да Ви лиши от почивките, като гарантирано от закона е ползването на 30 – минутна почивка за хранене.

При напускане от Ваша страна, ако това стане по взаимно съгласие, въз основа на депозирана от Вас молба, която е уважена от Работодателя, не дължите обезщетение. 

В случай, че прекратяването стане с писмено предизвестие от Ваша страна (съобразно уговорения в Трудовия Ви договор срок), също не дължите обезщетение. В тези случаи обаче няма да имате право на обезщетение за безработица.

Ако отправите предизвестие, като не спазите неговия срок, дължите обезщетение за неспазения му срок.

В случай, че ТЕЛК е направил предписания относно условията на труд, при които следва да бъдете назначена, но работодателят не може да Ви ги осигури, тогава имате право да напуснете без предизвестие, като и няма да дължите обезщетение за неспазено предизвестие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар