петък, 7 октомври 2022 г.

Почивки при 12-часови смени

 


Тук споделяме няколко въпроса и отговора на тях от представители на Министерство на труда и социалната политика в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на министерството.

Въпрос: При установени 12-часови смени, какви почивки се полагат в рамките на работното време и има ли изисквания да не се напуска сградата на предприятието/например да се отива на обяд в заведение в града?

Отговор:

В чл. 151, ал. 1 от КТ е предвидено, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Времето за хранене, не се включва в работното време.

В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В тези случаи времето за хранене се включва в работното време и работодателят не е задължен да предоставя почивка за хранене, т.е. работникът или служителят се хранят на работното си място.

Съгласно чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието се определят редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

Въпрос: При сумирано изчисляване на работното време,12 часови смесени смени трябва ли да има почивка за хранене и отдих?Ако е необходима такава почивка,колко минути трябва да е и работните смени ще се изчисляват на 12 или на 11 часа?

Отговор:

Разпоредбата на чл. 151, ал. 1 от КТ предвижда, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

Тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 2). В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато времето за хранене се включва в работното време и работодателят не е задължен да предоставя почивка за хранене, т.е. работникът или служителят се храни на работното си място.

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа предвижда въвеждането на регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа, когато продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа (чл.9, т. 2). 

При работа на смени през вечерните и нощните смени се въвеждат допълнителни почивки, като броят и продължителността им се определят от характера на работата и условията на труд. В случаите на удължени 12-часови работни смени се въвеждат минимум две регламентирани почивки по време на работа, по 30 минути всяка, в първата и втората половина на работната смяна (т.15 от Приложение към чл. 8 от Наредбата).

Всеки работодател следва да издаде правилник за вътрешния трудов ред в предприятието, който конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност (чл. 181 КТ).

Следователно с правилника за вътрешния трудов ред и при спазване на предвидените в закона изисквания могат да се определят редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето за хранене на работниците и служителите, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

Въпрос: При работа на 12-часови смени са предвидени 2 физиологични почивки от по 30 мин. и 1 почивка за хранене 30 мин. Почивката за хранене влиза ли в работното време, ако служителят е свободен да яде навън, но има изискване така да се комбинират всички, че остане поне 1 в офиса? Ако тя не е част от работното време, при заплащане на час за колко часа се дължи възнаграждение?

Отговор:

Обичайната организационна форма на работното време е прекъсването му с една или няколко почивки, съгласно чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

В този случай почивката не се включва в работното време. В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време (чл. 151, ал. 3 от КТ).

При тази хипотеза времето за хранене се включва в работното време. От запитването може да се направи заключение, че в предприятието се работи непрекъснато, поради което сме на мнение, че почивката за хранене на работниците и служителите следва да е част от работното време.НС

Въпрос: При 12-часови смени на работа и сумарно изчисляване на работното време, почивката част от работното време ли е или не?

Отговор:

Съгласно чл. 151, ал.1 и 2 от КТ работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Почивките не се включват в работното време.

Почивките, тяхната продължителност и разпределението им в работния ден следва да се определят с правилника за вътрешния трудов ред.

Според чл. 151, ал. 3 от КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В този случай работниците и служителите не ползват почивка по смисъла на ал. 1, а им се осигурява време за хранене, което е в рамките на работното им време. МВ/

39 коментара:

 1. Колко дни трябва работникът да почива сле прекарини една дневна 12 часова смяна +още 2- 12 нощни смени и работодателят да с еобади за още една нощна смяна това наказуемо ли е споерд гафикът кото е направен трябва да съм дневна нощна и след това да почивам и при това тези самички смени се карат от 1 човек на водеща бензиностанция в бургас

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Съгласно л. 152. КТ Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
   Чл. 153. (2) (Изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г.) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.
   (3) (Нова, ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.
   (4) (Нова, ДВ, бр. 52 от 2004 г.) За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа.

   Изтриване
 2. Ходя на смени стандартен график дневна, нощна 2 дена почивка.
  Питането ми е такова в неделя/30,06,2013г./ съм нощна смяна и в понеделник/01,07,2013г./ трябва да съм редовна смяна?
  При положение, почивката ми трябва да е не по малко от 12 часа между смените. Каква е процедурата къде трябва да се подаде сигнал срещу работодателя?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В инспекция по труда: https://www.gli.government.bg/bg/node/6499

   Изтриване
 3. Вергиния Христова7 октомври 2022 г. в 9:07

  При 12 часа работа в магазин ,смени 2на2 полага ли се мека мебел за почивка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Няма нормативни изисквания, които да изискват осигуряването на мека мебел за почивка.

   Изтриване
 4. Колко часа почивка има право при работа дневна смяна 8часа а след това две нощни смени по 12часа.Колко трябва да е почивката между двете нощни смени?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласно Кодекса на труда – Чл. 152. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

   Изтриване
 5. Георги Мариелов7 октомври 2022 г. в 9:08

  Здравейте.Бихте ли ми отговорили при персонал от четирима работника и работен ден от 12 часа след излизането на отпуск на един от работниците , работодателя няма налично лице за заместване на отпуск. Това автоматично ни вкарва в почти двойни смени 2 дневни 2 нощни. В този случай работодателя не би ли следвало да ни възнагради с допълнителни извънредни ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, господин Мариелов,
   Вероятно работите на сумирано изчисляване на работното време, което е на принципа, че се изчислява дали за месец (или по-голям период – до 6 месеца) се е наложило полагане на извънреден труд. В този случай той следва да се заплати.
   Възможно е в рамките на въпросния период да се дадат компенсационни дни, така че като цяло да не се надхвърля установеното в Кодекса на труда работно време и по този начин да няма положен извънреден труд, който да изисква допълнително заплащане.

   Изтриване
 6. Има ли правила при писане на график за дванайсе часови смени? По трудов договор сме на 8ч работен ден, пет дни в седмицата, реално работим от 7ч до 19ч. и от 19ч до 7ч. Пет човека сме и работим два на три. Въпросите ми са няколко. Служител, които излиза в отпуск от понеделник до петък, трябва ли да почива в събота и неделя и да е на работа в понеделник или не? Ако един от колегите е болничен, а друг в отпуск отпускаря трябва ли да се върне на работа в почивния ден? Може ли след свършване на платен отпуск служителя да бъде почивка на следващия ден, ако той е работен? Примерно шест дни отпуск от понеделник до следващия понеделник. Задължително ли трябва да е на работа във вторник или може да почива?
  В случая няма ощетени служители, всички работещи са с надниците и часовете, които отработват без значение дали отпускаря се връща в почивен ден или почива един ден повече.

  ОтговорИзтриване
 7. Здравейте!
  Моят казус е следния:
  Работа 8 ч. на първи ТД и 4 ч. на втори ТД при същия работодател.
  Подписано съгласие за полагане на повече от 48 ч. труд.
  Работно време: 6.00 – 18,00 ч.
  Има ли право на някакви почивки служителят?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кодексът на труда предвижда почивки по време на работа, от които поне една за хранене от 30 минути.
   При наличие на условията за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, то трябва да има и такива (те влизат в работното време).

   Изтриване
 8. А аз като ходя 12 часа и почивам ден,нощ и ден и отивам нощна и оня мрънка че нощния труд нищо не сме правили това нормално лие

  ОтговорИзтриване
 9. Здравей те имам следния въпрос, работя в почистваща фирма по 12 часа на ден ,имамли право на една междинна почивка между тези две които ми ги дава работодателя но не ми ги плаща ,тоест работя 12 часа но ми плаща 11 часа ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вероятно официално имате почивка от един час.

   Изтриване
  2. Здравейте. Работя на график 2 дена работя по 12 часа, първия ден съм дневна смяна втория ден съм нощна смяна и почивам два дена. Искам да знам колко време за почивка ми се полага през деня и орез ноща. Работя като охранител

   Изтриване
  3. Здравейте, Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. Работодателят е длъжен да осигури почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. За останалите почивки няма конкретни нормативни изисквания.

   Изтриване
 10. Здравейте, работя от понеделник до петък от 6ч. сутринта до 18ч. вечерта и събота от 7ч. до 17ч.. Това законно ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, ако не получавате някакви компенсации, например и други дни, в които да почивате, освен в неделя, то Вашият работодател нарушава изискванията на Кодекса на труда. Тъй като вероятно сте на сумирано изчисляване на работното време, то е важно да имате информация на какъв период се изчислява и колко работни часове ви се събират за този период. Вижте какво пише и във Вашия трудов договор.

   Изтриване
 11. Може ли, когато работникът е карал нормален работен ден от 8-17ч. после да застъпи нощна смяна от 00:00 ч. до 12:00 или трябва да има предварително остановена почивка с по-голяма продължителност преди нощната смяна, при положение че е работил цял ден?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Почивката трябва да бъде поне 12 часа.
   Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

   Изтриване
 12. Работя 12 часови смени 2 на2 в помещение бутка за вестници метър на метър, не ми е осигурено помещение за храна и физиологични почивки, нямам право да . напускам работното място

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При 12-часови смени и непрекъсваем режим на работа (няма как будката да бъде оставена), почивката за хранене се изоплзва на работното място.

   Кодекс на труда, чл. 151, ал. 3
   В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.

   Изтриване
 13. При работа на 12 часови смени(дневни и нощни),при непрекъснат цикъл на работа на предприятието,колко почивки за хранене се полагат на служителя.Освен времето за хранене и физиологични нужди на служителя полага ли се време за отдих и с каква продължителност.

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте, когато договора е временен и има 3 месеца предизвестие, ако искаш да напуснеш има ли неустойки?

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте, след като работим 2дена по 12часа и два дена почиваме, как ни се изчисляват отпуските?В случая днес и утре ми се падат работни дни, но си пуснах 2 дена отпуск, правилно ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ЗДРАВЕТЕ РАБОТЯ НА 12 ЧАСА СЛЕД НОЩТНА НЕ МИ ЛИ СЕ ПОЛАГАТ 12 ЧАСА ПОЧИВКА И ТОГАВА ДА ИЗЛЯЗА ОТПУСК ИЛИ КАКА Е РЕДНО ДА Е

   Изтриване
 16. При работен режим на 12 часови смени колко работни часа може да е работната седмица?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,при този сменен режим Вие би трябвало да сте на сумирано работно време,при което работната седмица не надвишава 56 часа.

   Изтриване
 17. Може ли работодателя да начислява 12 часови смени с 3 или 4 часа почивка всеки ден

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма забрана за въвеждане на почивки по време на работа при 12-часови смени.

   Изтриване
 18. Здравейте работя в почистваща фирма 2 на 2 по 12ч отпуската се взима например взимаш 4 дни отпуск те се смятат само в работни дни

  ОтговорИзтриване
 19. Здравейте работя на смени по 12 часа първа, втора, два дни почивка. Първият ден от почивката дадох кръв. В Наредбата за работно време, почивки и отпуски е написано в чл. 50, че отпуска 2 дни ми се дава в първите два работни дни след почивката! Това така ли е или трябва да ме пуснат още първите два дни, докато съм седмична почивка?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста работодатели (а дори и адвокати) някак пропускат изискването на посочения от Вас член от Наредбата и удобно четат само Кодекса на труда.
   Имате право да ползвате отпуск в първите 2 работни дни след седмичната почивка.

   Изтриване
 20. Здравейте, въпрос относно регламентираният допълнителен час, който се добавя към продължителността на самата смяна.
  Контекст: Работим на 4х10 часови смени, като към тях се добавя 1 час, който според ХР е задължителен. При по-дълги от 8 часови смени, има ли регулация, която отменя този допълнителен час(Сиреч 11 вместо 10 часова смяна)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, не знам какъв е този задължителен едни час, който се добавя - това почивка ли е?

   Изтриване
  2. Да, точно за единия час почивка става въпрос.

   Изтриване
 21. Здравейте, ситуацията е следната: работа на график дневна/нощна +2 дни почивка (2ра категория), като всяка смяна е с различен брой работни часове (11/12), а за нощните смени има въведени почивки (3-4-5ч) и реално служителите имат по 15-17 ч престой на работното място, без да се брои за отработени часове времето на почивка. По този начин, дори в някои месеци не се достигат часовете за месеца (напр. 155 официални, но с престоя са 220-230), което дава място на работодателя да изисква допълнителни смени. Възможно ли е тези почивки да се броят за работно време? Служителите НЕ могат да напускат местоработата по време на тези почивки. Има ли максимален размер на този престой в работата?

  ОтговорИзтриване