понеделник, 20 ноември 2023 г.

Може ли бъдещият работодател да иска декларация за болести


 

Писмо № 94СС-35 от 21.05.2012 г. на МТСП

ОТНОСНО: Кодексът на труда не предвижда право на работодателя да изисква от работника или служителя попълването и подписването на декларация за обстоятелства, които могат да доведат да ограничения на правото му на труд

Правото на труд е едно от основните човешки права, регламентирани в Конституцията на Република България (чл. 48). В чл. 48, ал. 3 от Конституцията на Република България е прогласено правото на всеки гражданин свободно да избира своята професия и място на работа.

Това конституционно право е гарантирано чрез разпоредбата на чл. 1, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно която Кодексът цели да осигури свободата и закрилата на труда.

Кодексът на труда урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.

В него са уредени правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение – работника или служителя и работодателя.

Задълженията на работника или служителя, както и дисциплинарната отговорност при неизпълнението им са регламентирани в закона.

Задълженията по трудовото правоотношение, които работникът или служителят е длъжен да изпълнява точно и добросъвестно, произтичат от сключения трудов договор, длъжностната характеристика, правилата за вътрешния трудов ред, инструкции, указания и др., утвърдени от работодателя, от колективния трудов договор, закони и др. нормативни актове.

Така например съгласно чл. 126, т. 9 от Кодекса на труда при изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.

„Злоупотреба с доверието на работодателя“ по смисъла на закона е неправомерно извличане на определена облага или увреждане на работодателя, а „разпространяване на поверителни за него сведения“ означава неизпълнение на задължението на работника или служителя за опазване на производствената, служебната и търговската тайна на работодателя.

Кодексът на труда не предвижда право на работодателя да изисква от работника или служителя попълването и подписването на декларация, с която да се декларира изпълнението на задължения, които произтичат от сключения трудов договор, длъжностната характеристика, правилата за вътрешния трудов ред, инструкции, указания и др., утвърдени от работодателя, от колективния трудов договор, закони и др. нормативни актове, включително и декларирането на обстоятелства, които могат да доведат до ограничения на правото на труд.

С оглед на гореизложеното становището ни е, че работодателят няма право да изисква от работника или служителя да подписва такава декларация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар