понеделник, 29 август 2022 г.

Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва при трудов договор е само за работа през нощта

 

Въпрос: Работодателят е установил сумирано изчисляване на работното време, като се работи на две смени по 12 ч, едната от които е нощна – от 19:00 ч до 07:00 ч.?

С един от работниците е сключен трудов договор, в който изрично е посочено, че той ще полага само нощен труд.

При положение че работникът ще работи само нощни смени, необходимо ли е да се превръщат нощните часове в дневни съгласно чл. 9а, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските?

ОТГОВОР

Съгласно чл. 9а, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.

Цитираната разпоредба регламентира правилото за превръщане на нощните часове в дневни при работа по утвърден от работодателя график при сумирано изчисляване на работното време. В нея изрично е посочено, че превръщането се извършва, когато смяната включва 4 и повече от 4 часа нощен труд. Нощен е трудът, който се полага от 22:00 ч до 06:00 ч (чл. 140, ал. 2 КТ).

Посочено е, че нощната смяна е от 19,00 ч. до 07,00 ч. Поради това смяната е смесена, като включва 4 часа дневен труд и 8 часа нощен труд, които следва да бъдат превърнати в дневни с коефициента по чл. 9а, ал. 4, изр. първо от НРВПО.

Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта, т.е. в часовия диапазон от 22:00 ч до 06:00 ч.

В тази връзка следва да се обърне внимание, че след като в трудовия договор изрично е посочено, че работникът „ще полага само нощен труд“, то включването му в графика за работа на смяна от 19:00 ч до 07:00 ч би представлявало неизпълнение от страна на работодателя на задължението му да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение (чл. 127, ал. 1, т. 1 КТ).

Лариса ТОДОРОВА, юрист

Няма коментари:

Публикуване на коментар