понеделник, 29 август 2022 г.

Удължава ли се срокът на предизвестието при болничен ВЪПРОС: В периода на предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ, ако лицето излезе в болничен или пусне молба за отпуск, удължава ли се срокът на предизвестието с неприсъствените дни?

ОТГОВОР:

Съгласно чл. 326, ал. 2 КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1-4 и т. 11 КТ може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговия срок. В чл. 335, т. 1 КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието.

Предвид горното, срокът на предизвестието не се удължава с дните, през които лицето е ползвало отпуск поради временна неработоспособност или платен годишен отпуск.

Лариса ТОДОРОВА, юрист

Няма коментари:

Публикуване на коментар