понеделник, 29 август 2022 г.

Може ли заплатата да бъде под минималната работна заплата за страната?


ВЪПРОС: Служителка работи в шивашка фирма, като трудовото възнаграждение, което получава, е под минималната работна заплата за страната. Липсват данни за неизпълнение на трудовите норми по нейна вина. Законосъобразни ли са действията на работодателя?

ОТГОВОР: 

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното (чл. 247, ал. 1 КТ). Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор (чл. 247, ал. 2 КТ). 

Трудовите норми се определят и изменят от работодателя след вземане на мнението на заинтересуваните работници и служители (чл. 250, ал. 2 КТ).

Като се има предвид чл. 247 КТ, при сделна система на заплащане (според изработеното) с индивидуалния трудов договор следва да се определи размер на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма). 

Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за структурата и организация на работната заплата (НСОРЗ) предвижда, че основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. 

При прилагането на сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми.

Следва да се има предвид, че при неизпълнение на трудовите норми при сделна система на заплащане се прилага чл. 266 КТ. 

Съгласно чл. 266, ал. 2 КТ при неизпълнение на трудовите норми по вина на работника или служителя той има право на трудово възнаграждение според изработеното.

Тази разпоредба означава, че при виновно неизпълнение на трудовите норми работникът или служителят получава трудово възнаграждение „според изработеното“, т.е. той получава толкова, колкото е изработил, независимо от конкретния му размер. 

Следователно при сделна система на заплащане, когато по вина на работника или служителя трудовите норми не бъдат изпълнени, е възможно месечният размер на трудовото възнаграждение, което получава, да е под размера на минималната работна заплата за страната.

Когато вината за неизпълнение на трудовите норми не е на работника или служителя, той получава трудово възнаграждение според изработеното, но не по-малко от уговореното възнаграждение за пълно изпълнение (чл. 266, ал. 1 КТ).

Лариса ТОДОРОВА, юрист

Няма коментари:

Публикуване на коментар