вторник, 31 октомври 2023 г.

Сключване на споразумение в Инспекция по труда

В чл. 415г от Кодекса на труда (КТ) е установена възможността за нарушения на трудовото законодателство да бъде сключвано споразумение, вместо да се издава наказателно постановление, с което нарушителят да бъде санкциониран.

Съгласно чл. 415г, ал. 1 КТ, до издаване на наказателното постановление, но не по-късно от 30 дни от съставяне на Акта за установяване на административно нарушение (АУАН), административнонаказващият орган и нарушителят могат да постигнат споразумение в административното производство.

Важна особеност на споразумението е, че то е част от процедура по търсене на административнонаказателна отговорност.

В чл. 416, ал. 9 КТ е предвидено в случаите, когато споразумението не бъде одобрено, административнонаказващият орган да издаде наказателно постановление.

Това, което трябва да знаят работодателите във връзка със сключване на споразумение, е, че инспекторите по труда очакват инициативата за сключване на споразумение да е на работодателите.

Процедурата започва с подадено от работодател/длъжностно лице искане за сключване на споразумение по реда на чл. 415г КТ до съответната Дирекция „Инспекция по труда“, от която е установено административното нарушение. За актове, издадени от инспектори в централната администрация на ИА „ГИТ“, искането се подава в деловодството, находящо се на адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3 и се отправя до изпълнителния директор на агенцията.

Искането, както беше посочено по-горе, следва да бъде подадено до издаване на наказателното постановление, но не по-късно от 30 дни от съставяне на Акта за установяване на административно нарушение. С искането нарушителят посочва сумата, за която предлага да се сключи споразумение.

След входирането му, съответният административнонаказващ орган проверява допустимостта на искането. При контрола за допустимост се следи за наличие на писмената форма на искането и на саморъчен подпис и печат от представляващия дружеството – за имуществени санкции, или подпис на лицето – когато нарушителят, посочен в акта, е физическо лице.

Прави се и проверка за спазване на срока по чл. 415г, ал. 1 КТ (до издаване на наказателно постановление, но не по-късно от 30 дни от съставянето на АУАН). Проверява се и представителната власт на лицето, направило искането – законен или изрично упълномощен представител на ЮЛ или ЕТ.

Наказващият орган е длъжен да направи и преценка за целесъобразност от сключване на предложеното споразумение. Преценка на целесъобразността съобразява броя на наказателните постановления на нарушителя, в период от една година, с оглед наличие на повторност на нарушението (чл. 416, ал. 8 КТ), а с приемането на новите разпоредби на чл. 414, ал. 7 и чл. 416, ал. 11 КТ се прави преценка за наличие на системни нарушения.

Срокът за преценка на допустимостта и целесъобразността на искането не е законово определен, но практиката показва, че са необходими около 3 работни дни.

Кога не може да се сключи споразумение

Важно за работодателите е да знаят кога Кодексът на труда прегражда възможността пред страните да сключат такова споразумение, респективно обуславят отказ за одобрение на споразумението от изпълнителния директор на инспекцията по труда.

Искането няма да бъде разгледано, когато е постъпило след издаване на наказателното постановление, независимо дали е издадено преди или след 30-дневния срок, предвиден в
чл. 415 г, ал. 1 КТ. Сключването на споразумение ще бъде отхвърлено и ако искането е постъпило след изтичането на 30 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, независимо че не е издадено наказателно постановление.

Споразумение не се сключва в случаите, когато административното нарушение съставлява престъпление, както и при нарушение на правилата, установени за охрана на безопасността на труда, с което нарушение се излага на опасност животът или здравето на работниците (чл. 136, ал. 1 НК).

Ако предложението за споразумение бъде одобрено, споразумението се изготвя в писмена форма от съответната инспекция по труда и съдържа съгласието на административнонаказващия орган и нарушителя за това, че деянието е извършено от нарушителя, извършено е виновно и съставлява административно нарушение.

В него следва да е уточнен видът и размерът на административното наказание. Преди промяната на чл. 415г, ал. 3, т. 2 КТ от декември 2020 г. беше предвидено, че в споразумението не може да се определя размер на глобата или на имуществената санкция, по-нисък от минималния, предвиден за конкретното административно нарушение.

След влизане в сила на промяната от декември 2020 г., новият текст на чл. 415г, ал. 3, т. 2 КТ дава възможност при сключване на споразумение да може се договоря размер на санкция до 70 на сто от предвидения за конкретното административно нарушение размер. Сумата, предлагана от нарушителя, не е необходимо да бъде внасяна към момента на подаване на искането за споразумение.

Тя се заплаща или обезпечава по сметка на контролния орган след подписване на споразумението. Причината за това по-късно заплащане на санкцията е свързана с факта, че административнонаказващият орган не е длъжен да се съобрази с предложената от нарушителя сума, включително той има право и може да я промени (най-често завиши). Срокът за подготовка на споразумението не е законово определен, но отново практиката показва, че той е около две седмици от постъпване на искането.

След сключване на споразумение, за да породи то правно действие, следва да бъде одобрено от изпълнителния директор на инспекцията по труда с издаване на решение.

Преди промяната на чл. 415г, ал. 6 КТ бяха предвидени следните обстоятелства, представляващи пречки за одобрение на сключеното споразумение. То не се одобряваше, ако не са спазени изискванията на закона, или определената с него глоба или имуществена санкция не е заплатена или обезпечена по сметка на контролния орган.

Системни нарушения

С допълнението на разпоредбата на чл. 415г, ал. 6 КТ от края на 2020 г. в нея се създаде нова т. 2, която предвижда още едно обстоятелство, при наличието на което споразумението не се одобрява – когато нарушението е повторно или системно.

Съгласно чл. 416, ал. 8 КТ нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

С промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г., в новосъздадената ал. 4 на чл. 414 КТ беше регламентирана санкция за повторно нарушение при незаконосъобразно наемане на работа. Това са нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3 и чл. 63, ал. 1 или ал. 2 КТ.

Съгласно новоприетата разпоредба на чл. 414, ал. 7 КТ за системни нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 128, т. 2 и чл. 228, ал. 3 КТ работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.

„Системни нарушения“ са три или повече нарушения от един и същи вид, установени с влезли в сила наказателни постановления, в период от три години.

Тази разпоредба е много важна, защото увеличава тежестта на санкцията за некоректните работодатели, допускащи многократно нарушения от един вид.

С оглед на новоприетите норми на чл. 414, ал. 4 КТ и чл. 416, ал. 11 КТ законодателят е дал възможност на нарушителя, с новия текст на чл. 415г, ал. 6, т. 2 КТ да постигне споразумение в административнонаказателното производство, освен в случаите, когато деянието е повторно или системно.

Споразумението поражда действие, едва след одобряването му по реда на чл. 415г, ал. 6 КТ. Изготвеното споразумение, освен от нарушителя или от негов изрично упълномощен представител, се подписва и от директора на съответната дирекция, в качеството му на административнонаказващ орган. Споразумението, издадено от централната администрация, се подписва от изпълнителния директор, като административнонаказващ орган, и от нарушителя или от негов изрично упълномощен представител.

В случай че сумата не бъде внесена в определения в споразумението срок или нарушителят не подпише споразумението, същото не поражда действие. 

При внесена сума по банковата сметка на инспекцията по труда и неодобряване на споразумението, сумата подлежи на възстановяване по банков път.

Решение за одобряване на споразумението по чл. 415г, ал. 5 КТ, се издава в рамките на срока, определен на нарушителя за доброволно заплащане на сумата по споразумението. Решението по чл. 415г, ал. 5 КТ, с което се отказва одобрението на споразумението, не подлежи на обжалване, като в случай че споразумението не бъде одобрено, административнонаказващият орган издава наказателно постановление (чл. 415г, ал. 9 КТ).

Решението и подписаното споразумение се изпращат на страните по пощата с обратна разписка, най-късно в следващия работен ден от вписването на решението в деловодната система на инспекцията по труда. Споразумението влиза в сила от датата на одобряването му с решението.

Споразумението, в случаите когато бъде одобрено, има последиците на влязло в сила наказателно постановление (чл. 415г, ал. 8 КТ). Това означава, че ако нарушителят извърши в установените от чл. 414, ал. 4 КТ срокове, повторно или в срока и при условията на чл. 414, ал. 7 КТ, във връзка с чл. 416, ал. 11 КТ – системно нарушение, ще подлежи на санкциониране в завишените размери, предвидени в Кодекса на труда за повторност и системност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар