сряда, 7 юни 2023 г.

Oформянето на трудовия стаж се свързва с календарния период

 


Писмо № 26/79 от 26.03.2007 г. на МТСП

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят следва да включи като признат трудов стаж и почивните и празничните дни и в този смисъл оформянето на трудовия стаж в години, месеци и дни на практика се свързва с календарния период от датата на сключване до датата на прекратяване на трудовия договор.

Разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж регламентира изчисляването и зачитането на трудов стаж за времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение.

Това означава, че става въпрос за трудовия стаж по чл. 351 от Кодекса на труда (КТ), т.е. за „времето, през което работникът или служителят е работил“, или за т.нар. „действително отработени дни“.

Следва да се има предвид обаче и разпоредбата на чл. 352, ал. 1, т. 1 КТ, съгласно която за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил през дните, които са почивни и празнични.

Поради тази причина при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят следва да Включи като признат трудов стаж и почивните, и празничните дни и 6 този смисъл оформянето на трудовия стаж 6 години, месеци и дни на практика се свързва с календарния период от датата на сключване до датата на прекратяване на трудовия договор.

Следва да се има предвид обаче, че съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и работодателя, като се подпечатва с печата му.

От цитираната разпоредба е видно, че изчисляването и вписването на придобития трудов стаж е правомощие единствено на работодателя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар