петък, 12 август 2022 г.

Пет причини да бъде обявено уволнението за незаконноПовод за тази статия е едно Решение на районния съд в Пловдив - жалбата на ищеца с искане за признаване на уволнението за незаконно може да бъде наръчник за всички работодатели и работещи по темата „В кои случаи уволнението може да бъде обявено за незаконно“.

Реших да систематизирам за вас изложението на ищеца и ответната защита на работодателя в следните пет причини да бъде обявено уволнението за незаконно“

1. Неспазена процедура за уволнение на лице, което има особена закрила по чл. 333, ал. 1 КТ.

Ищецът твърди, че уволнението е незаконно, тъй като страда от исхемична болест и не е взето предварително съгласие на инспекцията по труда, съгласно чл. 333, ал.1, т.1 от КТ, въпреки, че е представил на работодателя необходимите епикризи.

Решение на съда:
Ищецът не попада в кръга на лицата, ползващи се със закрила при уволнение, тъй като към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение не е страдал от заболяване, от кръга на определените с Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, което да определя правото му на предварителна защита при уволнение. 

Тези заболявания са изчерпателно посочени в наредбата на министъра на здравеопазването. В представените от ищеца болнични листове не е записана диагноза исхемична болест на сърцето, както твърди в исковата си молба ищецът. 

Такава диагноза няма посочена и в представените от него две епикризи от 2008 и 2009 година. Няма посочени други доказателства по време на съдебното дирене, от които да се направи извод, че ищецът страда именно от посоченото от него заболяване исхемична болест на сърцето.

2.Прекратяване на трудовия договор по време на ползване на отпуск по болест (Чл.333 ал.1 т.4 КТ ).

Второто основание, на което ищецът оспорва законосъобразността на заповедта за уволнение е, че е прекратен трудовия договор на ищеца по време на ползване на отпуск по болест.

Решение на съда: Видно от представените по делото болнични листове от работодателя и ищеца, в нито един от тях периода, за който е разрешен отпуска поради временна неработоспособност, не обхваща датата, на която е прекратено трудовото правоотношение на ищеца, а именно 04.12.2009 год.

3. Неспазена процедура при масово уволнение (чл. 130а КТ).

Третото основание, на което твърди ищецът да е налице масово уволнение по смисъла на пар. 1, т. 9 от ДР на КТ, без работодателя да е уведомил Агенция по заетостта.

Резултат от проверката на съда: От приетите по делото писмени доказателства, съдържащи се в преписка, изпратена от МТСП Дирекция “И т” П е видно, че след проверка по сигнал на ищеца не е установено извършване на масово уволнение по смисъла на цитирания по-горе текст, а са прекратени трудовите правоотношения с осем работници и служители, по причини, не свързани с конкретния работник.

4.Няма реално намаляване обема на работата.

Последното основание, на което ищецът твърди да е незаконосъобразна издадената заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение е липсата на реални предпоставки за извършване на уволнението – намаляване на обема на работата, заповед на представляващия дружеството-ответник в тази насока, както и за комисия за подбор на кадрите.

Резултат от проверката на съда: Представен по делото и приет като доказателство е протокол от 08.10.2009 год. (л. 122 от делото) от общо събрание на съдружниците на ответното дружество, в който е удостоверено вземане на решение за прекратяване на трудови правоотношения с работници и служители на дружеството, поради намаляване на обема на работа, назначаване на комисия, която да извърши подбор при необходимост и състава на комисията – П.Х.П. и Д.С.М..

5. Ищецът оспорва датата на документа и това, че е подписан от посочените в него лица.

Резултат от проверката на съда:
В изпълнение на указанията за разпределяне на доказателствената тежест в откритото производство по чл. 193 от ГПК е извършена и приета без възражения съдебно-графологична експертиза, от която се установява, че подписите, положени на протокола, са изпълнени именно от лицата, посочени в него.

6. Ищецът твърди, че няма реално извършен подбор (чл. 329 КТ).

Резултат от проверката на съда:
От разпита на доведените от ответника свидетели се установи, че е бил извършен реално подбор между двама работника на длъжност монтажник в ответното предприятие. 

Комисията, като преценила двамата работника по посочените критерии, взела решение да прекрати трудовото правоотношение с ищеца, тъй като той не изпълнявал стриктно служебните си задължения, за разлика от другият работник, а и нямал квалификация за монтажник, като такава другото лице притежавало – заварчик втора степен и необходимата квалификация за изпълнение на задълженията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар