петък, 12 август 2022 г.

Задължителни застраховки „живот“ и „злополука“ на работещите


Когато си говорим за здравословни и безопасни условия на труд, всички се сещаме за задължителната застраховка „трудова злополука“. Не трябва да забравяме обаче, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска „злополука“.

Кои други нормативни актове изискват от работодателя да застраховат своите работещи?

Данъчен процесуален кодекс – чл. 246
Чл. 246. Данъчната администрация задължително застрахова служителите си срещу злополука и застраховка „Живот“ за сметка на своя бюджет.

Закон за горите – чл. 35
Чл. 35. (1) Структурите на Националното управление по горите задължително застраховат горските стражари със застраховка „Живот и злополука“.

Закон за гражданското въздухоплаване – чл. 64, ал. 4
Чл. 64 (4) Авиационните оператори задължително застраховат:
1. авиационния си персонал срещу злополука…

Закон за далекосъобщенията – чл. 228
Чл. 228. (2) Служителите по ал. 1 задължително се застраховат срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения, със средства от бюджета на комисията.”

Закон за държавния вътрешен финансов контрол – чл. 16
Чл. 16. Агенцията задължително застрахова органите на агенцията и служители, определени с правилника за прилагане на закона, със застраховките „Живот“ и „Злополука“ за сметка на своя бюджет.

Закон за защитените територии – чл. 71

Чл. 71. (1) Министерството на околната среда и водите застрахова служителите от парковата охрана със застраховки „Живот“ и „Злополука“.”

Закон за измерванията – чл. 80
Чл. 80. Длъжностните лица по чл. 75, ал. 1 се застраховат за злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения, за сметка на бюджета на ДАМТН.

Закон за изпълнение на наказанията – чл. 20г
Чл. 20г.(1) Работниците и служителите по трудово правоотношение в местата за лишаване от свобода задължително се застраховат срещу злополука за сметка на републиканския бюджет.

Закон за мерките срещу изпирането на пари – чл. 17а
Чл. 17а. (5) Служителите на агенцията задължително се застраховат срещу злополука и по застраховка „Живот“.

Закон за МВР – чл. 227
Чл. 227. (1) Служителите на МВР задължително се застраховат срещу злополука за сметка на републиканския бюджет.

Закон за митниците – чл. 15
Чл. 15. (1) Митническата администрация:
6. застрахова митническите служители срещу злополука и застраховка „Живот“ за сметка на своя бюджет.”

Закон за Националната агенция за приходите – чл. 15
Чл. 15. Агенцията задължително застрахова органите по чл. 7, ал. 1 срещу
злополука и застраховка „Живот“ за сметка на своя бюджет.”

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – чл. 247
Чл. 247. (1) Военнослужещите задължително се застраховат срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, със средства от държавния бюджет.

Закон за пощенските услуги – чл. 20
Чл. 20. (2) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Пощенските оператори на универсална пощенска услуга задължително застраховат срещу злополука работници и служители, които заемат длъжности, определени в списък, съгласуван с Комисията за регулиране на съобщенията.”

Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 54
Чл. 54.(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури застрахова инспекторите по риболовен надзор със застраховка „Живот и злополука“.

Закон за Сметната палата – чл. 35
Чл. 35. Председателят, членовете и органите на Сметната палата се застраховат задължително със застраховките „Живот“ и „Злополука“ за сметка на нейния бюджет.

Закон за съдебната власт – чл. 139в
Чл. 139в. (2) Съдиите, прокурорите и следователите задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.”

Закон за техническите изисквания към продуктите – чл. 30ж
Чл. 30ж. (2) Служителите в Главна дирекция „Надзор на пазара“ се
застраховат за сметка на бюджета на Държавната агенция за метрология и технически надзор срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Закон за хазарта – чл. 16
Чл. 16.(3) Държавната комисия задължително застрахова служителите си
срещу злополука за сметка на своя бюджет.

Закон за чистотата на атмосферния въздух – чл. 30в
Чл. 30в. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2001 г.) (1) Длъжностните лица по чл. 30б имат право:
6. на застраховане срещу злополука, настъпила при или по повод
изпълнението на служебните си задължения, за сметка на бюджета на

Държавната агенция по стандартизация и метрология. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар