неделя, 26 юни 2022 г.

Междудневна почивка задължително е между два последователни работни за работника дни

Писмо № 94-1099 от 08.04.2021 г. на МТСП

Член 152 КТ

Съгласно чл. 152 КТ работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко о 12 часа.

Предназначението на почивката е да се осигури време за отдих и възстановяване на работната сила.

По смисъла на цитираната разпоредба междудневна е почивката, която се предоставя на работника или служителя между два последователни работни за него дни.

Тя е непрекъсната и обхваща времето от края на работното му време на предходния до началото на работното му време на следващия работен ден.

 Според § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на КТ 

„работно време“ е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил. 

Поради това продължителността на минималната междудневна почивка в размер на 12 часа обхваща времето, през което работникът или служителят няма задължение да работи.

Бихме искали да обърнем внимание и на разпоредбите на чл. 2, т. 1 и 2 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (обн. ОВ на ЕС от 04.11.2003 г. - ОВ, L 299/9), чиито изисквания са въведени в българското законодателство. 

Съгласно посочените разпоредби „работно време“ означава всеки период, през който работникът работи на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или задължения, в съответствие с националното законодателство и/или практика. 

„Почивка“ означава всеки период, който не е работно време.

Съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (Наредба № 15), в Приложение към чл. 8, в т. 15, б. „ж“ е регламентирано, че почивката между две последователни смени не може да бъде по-малка от 12 часа.

С оглед на гореизложеното считаме, че доколкото почивката е време между два работни дни по смисъла на чл. 152 КТ или две работни смени по смисъла на Наредба № 15, между посочените разпоредби „не се получава конкуренция“ в описаната в запитването Ви хипотеза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар