събота, 16 април 2022 г.

Уволнение поради намаляване обема на работата


 След като няма реално намаляване обема на работа към момента на уволнението, то е безпредметно обсъждането на доводите във връзка с това извършен ли е подбор и законосъобразно ли е извършен подбора.

Решение № 2594 от 03.06.2010 на Районен Съд – Разлог

Производството е образувано по искова молба от С.Ц.П., ЕГН *, с адрес Г.Д., У.“Х.А. №2, против “М.Т.Е. БУЛСТАТ №*, със седалище и адрес на управление Г.Б., У. “Д.Г. №3. В.В, .2, А.4, П. от У. М.П.Н.

Навежда се в молбата, че ищецът е бил в трудовоправни отношения с ответника, заемайки длъжността “шивачка”. Навежда се, че на 21.12.2009 г. е връчено на ищеца предизвестие №147/21.12.2009 г., с което работодателят е уведомил ищеца, че ще прекрати трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.З от КТ.

Твърди се, че в цеха имало много работа и работил ищеца до 22.01.2010 г.. Твърди се, че ищеца е имал здравословни проблеми и на 25.01.2010 г., при отиване на работа да занесе издаден болничен лист, е връчена Заповед №269/21.01.2010 г., с която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.З от КТ, като причина за това прекратяване е посочено „намаляване обема на работа“, считано от 21.01.2010 г..

Прави се довод, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като не отговаря на изискванията на КТ – същата е немотивирана.

На второ място, навежда се, че така издадената заповед не отговаря на законоустановените императивни изисквания и реквизити от формална страна, като посоченото като причина за прекратяване на трудовото правоотношение – намаляване обема на работа, е крайно лаконично, като не става ясно каква работа е намаляла, при положение, че и в дните които би следвало трудовото правоотношение да е прекратено – 21 и 22 януари, ищеца и всички останали шивачки са работили много усилено и при пълен работен ден, като посочената причина за издаване на атакуваната заповед не отговаря на действителното фактическо положение.

Твърди се, че не е налице намаляване обема на работа. Твърди се, че реално трудовото правоотношение е прекратено на 25.01.2010 г., като към момента на връчването на Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение ищеца бил в отпуск поради временна нетрудоспособност, за което е издаден Болничен лист №121/25.01.2010 г. от „ Д-р М.П. – ИППМП“, поради което се прави довод, че работодателят не е съобразил разпоредбата на чл.333, ал.1, т.4 от КТ, тъй като липсва предварително разрешение на Инспекцията по труда.

Твърди се, че след прекратяването на трудовото правоотношение ищеца е останал без работа и до настоящия момент не работи.

Прави искане пред съда да отмени заповед №269/21.01.2010 г. на У. на „М.Т. ЕООД като незаконосъобразна, както и се прави искане да се възстанови ищеца на длъжността, заемана преди уволнението, както и да се осъди ответника да заплати обезщетение в размер на 1`980.00 лв. за оставане без работа за периода 6 месеца, считано от 25.01.2010 г. до 25.07.2010 г., ведно със законата лихва върху посочената сума до окончателното изплащане на главницата, ведно със сторените по делото разноски.

Ответникът оспорва наведената от ищеца искова претенция, като оспорва исковете като неоснователни. 

Оспорва ответника активната материалноправна легитимация на ищеца да предяви исковете, като навежда, че не е възникнало право на иск за ищеца, като навежда аргумент, че от факта за реално и обективно настъпило намаляване на обема на работа в дружеството, за взето по надлежния ред и от компетентния орган на дружеството решение за намаляване на броя на работниците в шивашки цех Г.Д., което от своя страна е обусловено от извършения подбор и поведението на ищеца.

В съдебно заседание, ищецът се явява лично, за него се явява и надлежен процесуален представител, изразява становище, с което подкрепя иска и представя доказателства.

Ответникът, делегира процесуален представител, който оспорва иска, посочва и представя доказателства доказателства.

Предявени са три обективно евентулно съединени искове.

При така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведени са няколко предмета на делото – обективно кумулативно евентуално съединени иска, като по първия иск спорното материално право е правото на работника да иска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, която правна квалификация е чл.344, ал.1, т.1 от КТ, по втория иск правото на възстановяване на предишната работа, която правна квалификация е чл.344, ал.1, т.2 от КТ и по третия иск правото на обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението, която правна квалификация е чл.344, ал.1, т.3, във връзка с чл.225, ал.1 от КТ.

С трудов договор №275/21.11.2007 г., подписан между ищеца и ответника по делото, е назначен ищеца на длъжността “шивач” в „М.Т.Е. с който договор е възникнало трудовото правоотношение, по което обстоятелство не се спори от страните.

Със заповед №269/21.01.2010 г. на У. на „М.Т.ЕООД и отправено предизвестие №147/21.12.2009 г., на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ, е прекратено трудовото правоотношение между ищеца С.П. и „М.Т.Е. поради намаляване на обема на работа, по което обстоятелство не се спори от страните.

С решение, обективирано в протокол от Общо събрание на „М.Т.Е. проведено на 01.12.2009 г., едноличния собственик на капитала е наредил на служители на дружеството да предприемат процедура по прекратяване на трудови правоотношения с работници на дружеството поради намаляване на обема на работа.

Със заповед №137А/01.12.2009 г. на У. на „М.Т.ЕООД е определена комисия за извършване на подбор между всички работници от „М.Т.ЕООД на длъжност “шивач” и длъжност “гладач”, съгласно щатно разписание за месец декември 2009 г. и да след като се направи преценка на 1) квалификацията (степен на завършено образование, знания и умения, притежавани от работника), 2) начина на изпълнение на задачите възложени от работодателя, да определи на кои работници да се прекрати трудовото правоотношение.

С протокол от 15.12.2009 г., в изпълнение на заповед №137А/01.12.2009 г. на У. на „М.Т.Е. назначената комисия е извършила преглед на одобрената програма за намаляване на обема на работа и е извършила преценка за квалификацията и начина на изпълнение на възложените задачи от всички работници на длъжност “шивач” и длъжност “гладач”, като е определила комисията, че следва да се прекратят трудовите договори с четири лица, едно от които е ищеца С. П..

От служебна бележка изх. №3443/13.05.2010 г. на директора на Бюро по труда е видно, че С.П. през процесния период е регистрирана като безработна.

Разпитаните по делото свидетели П., М., С. и Т., показанията им съдът кредитира, отчитайки факта на трудови правоотношения между тримата свидетели и ответника в производството, тъй като същите са логични, последователни, непротиворечащи, възприети непосредствено от съда и при съблюдаване поведението им в съдебната зала.

От друга страна, свидетелите не установяват обстоятелства, от които да се изведе реално намаляване на обема на работа, както и реално извършен подбор. Установените от тях обстоятелства са индиции за предстоящо намаляване на обема на работа и дейности по евентуален подбор, поради намаляване на обема на работа.

Останалите доказателства съдът не обсъжда, предвид неотносимостта им и липсата на необходимост.

При тези данни, от правна страна съдът приема следното:

Реалното намаляване обема на работа изчерпва фактическия състав на основанието по чл.328, ал.1, т.3 от КТ. В този смисъл без всякакво правно значение е констатацията на управляващия орган за намаления обем на работа, тъй като тази констатация не е правопроизводящ факт.

Следователно ирелевантно е дали управляващият орган е съставил нарочен документ, определящ кои длъжности да бъдат премахнати. 

Достатъчно е да са налице предпоставките за провеждане на това прекратително основание – фактът на действителното намаляване обема на работа и дали това намаляване е свързано с изпълняваните от работника трудови функции. 

Когато този факт е установен, работодателят притежава законното основание да прекрати трудовия договор със служителя на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ.

В настоящия случай липсват доказателства, от които да се изведе реално намаляване обема на работа в ответното дружество – налице е само решение на компетентния орган за намаляване обема на работа, което не е необходимо да бъде взето, за да е налице фактическия състав на това уволнително основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ, а е необходимо действително намален обем на работа, което се установява при доказани по надлежния ред сключени договори, фактури, приети поръчки с оглед предходни периоди от време, от които да се изведе намален обем на работа.

Работодателят не доказа, че законосъобразно е упражнил правото си на уволнение.

След като няма реално намаляване обема на работа към момента на уволнението, то съдът намира, че е безпредметно обсъждането на доводите във връзка с това извършен ли е подбор и законосъобразно ли е извършен подбора.

Уволнението в случая е незаконно, защото не е спазен материалния закон, което обуславя основателност на иска за отмяна на уволнението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар