събота, 16 април 2022 г.

СБКО - въпроси и отговори


Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда, социално-битовото и културно обслужване (СБКО) на работниците и служителите се финансира със средства на работодателя, а начинът на използване на средствата се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, съгласно разпоредбите на чл. 293 от Кодекса на труда, т. е. тези средства се предвиждат и се осигуряват за работещите по трудово правоотношение в предприятието.

Кой определя как да се използват средствата за СБКО?

Средствата за социално-битово и културно обслужване в предприятието се използват по начин, определен с решение на общото събрание на работниците и служителите, поради което не е в правомощията на работодателя да издава заповед за разпределяне на свободните средства.  

От разпоредбата на чл. 293, ал. 1 КТ е видно, че актът с който се определя начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието, е решение, за което се съставя протокол.

С оглед императивния характер на горната разпоредба, работодателят не може да нарежда изплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на общото събрание на работниците и служителите. 

В ал. 2 на чл. 293 също е предвидено, че средствата за социално-битово и културно обслужване не могат да се изземват и използват за други цели.

Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата за СБКО?

Съгласно разпоредбите па чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 /задължително осигурени за всички осигурени социални рискове/ в пари или натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“.

Върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи, които не са изплатени пряко на работниците и служителите, а са предоставени за издръжка на столове /включително за поевтиняване на храната в тях/, за здравни и лечебни заведения, почивни бази и др., не се дължат осигурителни вноски.

Не се дължат осигурителни вноски и при изплащане на еднократни помощи в пари или в натура, за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, за смърт или други случайно настъпили събития /чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане/.

В случай че предоставената безплатна храна се дава постоянно или периодично пряко на служителите в пари или натура, се дължат осигурителни вноски. Ако средствата не са изплатени пряко, а са предоставени за издръжка на работническия стол или за поевтиняване на храната в него, не се дължат осигурителни вноски.

Форми на СБКО свързани с бита на работниците

 • организирано хранене /чл.294 т.1/ – столове, бюфети за хранене и т.н.
 • търговско и битово обслужване /чл.294 т.2/ – изграждане и поддържане на търговски обекти и бази за услуги.
 • бази за отдих /чл.294 т.4/ – за дълготраен и краткотраен отдих, спорт и туризъм.
 • създаване и поддържане на работнически общежития /чл.297/ – работническите общежития са винаги собственост на работодателя. Работниците се настаняват там само докато работят при дадения работодател и не могат да се придобиват в собственост.

Има ли право лице назначено по чл. 114 КТ на СБКО?

При условие, че в Решението на общото събрание на работниците и служителите не е посочено изключение за онези, които имат сключен трудов договор по чл. 114 от КТ, то и тези работници или служители следва да се ползват от възможностите по СБКО

Има ли право на средства от СБКО работничка, която е в болничен по бременност и раждане?

Работничка, която е в болнични поради бременност и раждане, ще има право на средства от СБКО, ако с решение на общото събрание е предвидена такава възможност.

Имат ли право държавните служители на СБКО?

В чл. 22 от Постановление № 14 от 31.01.2006 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2006 г. е регламентиран реда за предвиждането, определянето, разходването и отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала. 

В ал. 2 е предвидено, че СБКО на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

Независимо че може да се направи подобно заключение според цитираните от Вас нормативни актове, то съгласно действащия нормативен акт за изпълнението на държавния бюджет такива средства не са предвидени за държавните служители.

Работя в държавно учреждение.Назначена съм по ПМС 66/1996 г. Имам ли право на СБКО. Как се определя СБКО след като и аз съм по трудов договор? 

Съгласно чл. 293 от Кодекса на труда (КТ), начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използуват за други цели. 

Примерното съдържание на социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите се съдържа в чл. 294 КТ. 

Според посочената разпоредба, работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите: 

 1. организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд; 
 2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги; 
 3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно;
 4.  бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм;
 5.  бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други; 
 6.  подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители; 
 7. задоволяване на други социално-битови и културни потребности.

Разпоредбата на чл. 299, ал.3 КТ предвижда, че социалните фондове и формите за социално обслужване могат да се ползуват и от семействата на работниците и служителите по решение на общото събрание (събранието на пълномощниците) и в съответствие с колективния трудов договор. 

По решение на общото събрание на работниците и служителите социалните фондове и формите на социално обслужване могат да се ползуват и от пенсионери, работили при същия работодател (чл. 300 КТ). 

Както е видно от посочените разпоредби средствата от СБКО се ползват по начина определен от общото събрание. Разпоредбите на Кодекса на труда се прилагат и за работещите по трудово правоотношение в бюджетните организации, включително и за работещите по ПМС № 66 от 1996 г. 

Има ли право на на пълна сума СБКО служителка била в болничен 1 месец?

Всички въпроси, свързани с правото на СБКО и начина на разпределение, се решават на общото събрание. Няма нормативно определени правила.


Няма коментари:

Публикуване на коментар