сряда, 20 април 2022 г.

Медицинска помощ по време на временен престой в Европейския съюз, ЕИП и Швейцария


За практическото реализиране на правото си на медицинска помощ в рамките на ЕС българските граждани използват S-формулярите (sickness), разработени от ЕС.

При временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др. под.) на български здравноосигурени граждани в ЕС/ЕИП/Швейцария: 

• Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция (НЗОК). 

При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ българските граждани следва да представят своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар/лечебно заведение и следва да бъдат равно третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва по медицински причини предварително  планираният временен престой в съответната държава. 

Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване при завръщането в България;

• Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи у себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната институция в мястото на престоя) може да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез писмо или със съответен формуляр) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), или НЗОК, следва да изпрати исканото удостоверение в болницата (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България. 

Ако пациентът не разполага с координатите на своята РЗОК, той може да ги потърси на официалния сайт на НЗОК www.nhif.bg или да се свърже с българския орган за връзка по въпросите на здравното осигуряване – Централното управление на НЗОК (на информационен телефон 00359 2 965 91 16. 

• Когато законодателството на държавата по временния престой предвижда за съответното лечение местните осигурени лица да заплащат предварително на лекаря или лечебното заведение, а след получаване на необходимата помощ да се обръщат към местния осигурител за възстановяване на направените разходи (напр. във Франция или Белгия), същите разпоредби важат и за българските осигурени лица, пребиваващи временно в тази държава. 

Българските граждани могат да се обърнат за възстановяване на направените разходи към местния здравен фонд, или при завръщане в България могат да кандидатстват пред НЗОК за възстановяване на разходите - срещу представяне на оригиналните финансови и медицински документи от чужбина. 

Информация за реда за възстановяване на заплатени разходи за необходима медицинска помощ в ЕС е публикувана на сайта на НЗОК www.nhif.bg, меню „Международно сътрудничество“, подменю „Европейска интеграция“, статията за възстановяване на разходи.

Полезни координати за връзка:

НЗОК: 

Сайт: www.nhif.bg, меню „Международно сътрудничество”, подменю „Европейска интеграция”

Тел.: 00359 2 965 91 16; факс: 00359 2 965 91 24

Информационен телефон за цялата страна: 0800 14 800

НАП  (приложимо осигурително законодателство)

Сайт: www.nap.bg  

Информационен телефон за цялата страна: 0700 18 700

НОИ (пенсионни обезщетения, парични обезщетения за болест и майчинство, парични обезщетения за трудови злополуки и професионални болести, парични обезщетения за безработица)

Сайт: www.noi.bg 

Информационен телефон за цялата страна: 02/926 10 10

Министерство на здравеопазването (МЗ)

Сайт: www.mh.govenment.bg

Информационни телефони: 02 / 9301 152; 02 / 9301 253; 02 / 9301 259

Няма коментари:

Публикуване на коментар