сряда, 24 май 2023 г.

Кога се прекратява майчинството при записване за детска ясла?Прекратява ли се отпускът за отглеждане на дете до навършване 2-годишна възраст (съответно обезщетението), когато детето е записано и ще тръгва на детска ясла, но все още не е започнало да я посещава?


Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

По време на този допълнителен отпуска за отглеждане на дете на майката се изплаща обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а именно – месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Съгласно чл. 53, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение не се изплаща:

  • при смърт на детето,
  • даване за осиновяване,
  • при прекратяване на осиновяването или
  • при настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение, включително и детски ясли, както и
  • при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

Видно е, че настаняването на детето в детско заведение, включително детска ясла, е обстоятелство, при което обезщетението спира да се изплаща – отпускът на майката по чл. 164 от КТ се прекратява (чл. 46, ал. 7, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).

Кога детето се счита за настанено?

Не е важно кога е обявено за прието.

Детето се счита настанено в детското заведение, съответно детската ясла, от деня, в който РЕАЛНО е започнало да посещава заведението (конкретната дата на постъпване, вписана в документацията на заведението).

От тази дата се прекратява правото на отпуск и обезщетение за отглеждане на детето.

При подаване на заявление-декларация по образец, приложение № 7 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) за изплащане на обезщетението по чл. 53 от КСО майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, и че ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ.

Тъй като тези обстоятелства са се променили, тя има задължение в срок 3 работни дни от промяната да подаде при осигурителя/работодателя си ново заявление-декларация, Приложение № 7, а той в срок 3 работни дни от получаването й следва да представи в Националния осигурителен институт удостоверение, Приложение № 10 към НПОПДОО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар