понеделник, 17 април 2023 г.

За задължителното работно облекло не се дължат осигурителни вноски


В Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителните вноски се казва, че не се дължат вноски върху:

  • стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт
  • стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор.

Наредбата изисква получаването на работното, униформеното и представителното облекло да е изрично предвидено в нормативен акт (закони и актове по прилагането им – правилници, наредби, постановления и инструкции), за да не се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху тяхната равностойност. Вноски не се дължат независимо от стойността на предоставеното облекло.

Конкретна разпоредба, касаеща право на работно, униформено и представително облекло е част от подзаконов нармативен акт, ако той е издаден от орган, овластен за това със закон или кодекс в кръга на неговите правомощия. 

Органът може да бъде едноличен – министър, изпълнителен директор, управител или колективен – Министерският съвет, надзорен съвет и др.

В случаите, в които работното, униформеното и представителното облекло не е изрично предвидено в нормативен акт, върху стойността му се дължат осигурителни вноски. 

Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура само в случай, че те са предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор (чл. 1, ал. 7, т. 5 от наредбата).

Когато същите се предоставят по силата на вътрешни разпоредби на предприятията, осигурителните вноски са дължими. Когато са изплатени пари за специално работно облекло и лични предпазни средства, осигурителните вноски също са задължителни.

Например за работниците и служителите не се дължат осигурителни вноски върху стойността на работното облекло и личните предпазни средства, получени от тях при спазването на условията на чл. 284 от Кодекса на труда. 

Съгласно тази разпоредба работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят с или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни.

Работниците и служителите са длъжни да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им и то само по време на работа. Кодексът на труда забранява замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност.

Когато работното, униформеното, представителното облекло и личните предпазни средства са дадени в нарушение на посочените дотук разпоредби, тяхната стойност се включва в размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски. 

Осигурителните вноски в тези случаи се определят и внасят по реда, предвиден за различните категории осигурени лица.

Вержиния ЗАРКОВА, експерт в НОИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар