понеделник, 17 април 2023 г.

Отказ за подпис на нова длъжностна характеристика


Поради промяна изискванията за заеманата работа е необходимо да се коригира и допълни длъжностната характеристика /ДХ/ на служителя. Служителят задължително ли следва да подпише новата ДХ? Какви възможности има пред работодателя, ако служителят откаже да подпише новата ДХ?

В чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил.

За тази цел той осигурява длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. 

С длъжностната характеристика се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовия договор. 

Всеки работодател сам изготвя длъжностна характеристика за съответната длъжност. 

Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да актуализира (промени) длъжностната характеристика. 

Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с промени в организацията на работата, с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други, стига обаче “новата” длъжностна характеристика да съответства на характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която е сключен трудовият договор. 

Ако служителят счита, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовият договор или да вмени задължения, които не съответстват на характера на възложената работа и откаже да я подпише, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съответния съд.

Мнението ни е, че отказът на лицето да подпише новата длъжностна характеристика следва да се удостовери с двама свидетели, за да може да се установи, че работодателят е изпълнил задължението си за връчване на длъжностната характеристика. 

Новата длъжностна характеристика действа и се прилага независимо, че не е подписана от лицето. МВ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар