сряда, 29 юни 2022 г.

Действия на работодателя при отмяна на болничен лист


ВЪПРОС: Какви действия следва да предприеме работодателят при отмяна на болничен лист за временна неработоспособност? Как се отбелязва в присъствена форма (обр. 76) отсъствието на служител в дните на отменен болничен лист, като самоотлъчка или по друг начин?

ОТГОВОР: По време на действие на трудовото правоотношение работникът или служителят следва да се явява на работа и да изпълнява трудовите си задължения. 

Основателна причина, поради която не се полага труд по трудовото правоотношение, би могла да бъде ползването на различни видове отпуски, правото на които е регламентирано в Кодекса на труда, вкл. отпуск при временна неработоспособност и др. 

Неявяването на работа се удостоверява със съответния акт, издаден от работодателя (заповед за ползване на отпуск), акт, издаден от здравните органи (болничен лист за временна неработоспособност и др.), както и др. документи, удостоверяващи причината за неявяване на работа.

При отмяна на болничен лист от органите на медицинската експертиза за времето, обхванато от него, работникът или служителят няма право на парично обезщетение за временна неработоспособност.

Тъй като през този период не е полаган труд по трудовото правоотношение, работникът или служителят няма право и на трудово възнаграждение. Когато болничният лист е отменен, дните, включени в периода на временната неработоспособност, не се признават за трудов и осигурителен стаж.

Следва да се има предвид, че типова форма № 76 (Таблица за отчитане - явяването и неявяването на работа) е Приложение № 1 към Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт (НСИ) със Заповед № РД 07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби на Методиката указания по прилагането й дава председателят на Националния статистически институт.


Няма коментари:

Публикуване на коментар