неделя, 26 юни 2022 г.

Електронно отчитане на извънредния труд

Писмо № 12-00-236 от 05.04.2021 г. на МТСП

Член 149, ал. 1 и чл. 128б, ал. 3 КТ; чл. 18, ал. 1 НРВПО

Съгласно чл. 149, ал. 1 КТ работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд. 

Данните, които подлежат на вписване в специалната книга, са регламентирани в разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). 

В нея се посочват: 

  • трите имена на работника и служителя, 
  • номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, 
  • денят и часът на започване и завършване на работата и 
  • размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд, както и 
  • денят, определен за почивка по реда на чл. 15, ал. 2 от наредбата.

Като споделяме изложените от Вас аргументи в подкрепа на електронизацията на документооборота, свързан с извънредния труд, считаме, че няма пречка специалната книга по чл. 149, ал. 1 КТ да се води като „електронен документ“, ако данните по чл. 18, ал. 1 НРВПО са включени в него. 

В този случай, по наше мнение, следва работодателят да осигури техническа възможност за гарантиране на последователност, цялост и проследимост на записите и да се предотврати случайно или незаконно унищожение или изменение на информацията или достъп от неоправомощени лица.

Важно е да се отбележи, че работодателят е длъжен да отразява положените часове извънреден труд във ведомостите за заплатите за съответния месец (чл. 18, ал. 2 НРВПО).

Бихме искали да обърнем внимание и на разпоредбата на чл. 128б, ал. 3 КТ, на основание на която е издадена Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 

С наредбата се уреждат видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника или служителя, изискванията за създаването и изпращането на електронни документи между работника или служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване, както и изискванията за съхраняването на електронните документи, които са част от трудовото досие на работника или служителя. 

При спазване на изискванията, регламентирани в наредбата, заповедта за полагане на извънреден труд може да се създаде от работодателя като едностранен електронен документ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на наредбата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар