неделя, 26 юни 2022 г.

Каква е разликата между "време за хранене" и "почивка за хранене"

Писмо № 92-712 от 09.08.2021 г. на МТСП

Член 151, ал. 3 КТ

Съгласно чл. 151, ал. 3 КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. 

Времето за хранене на тези работници и служители се осигурява през работното им време и се включва в него, за разлика от почивките за хранене по чл. 151, ал. 1 КТ.

Непрекъсваемостта на производството се характеризира с необходимостта работните процеси да не бъдат преустановявани. 

Поради това на работниците и служителите не се предоставя почивка, а те могат да се нахранят на работното си място, през работното си време и без да преустановяват работата си.

С оглед на противоречивата съдебна практика по прилагането на чл. 151, ал. 3 КТ е постановено цитираното от Вас Тълкувателно решение, в диспозитива на което е посочено, че 

„При непрекъсваем производствен процес (смени, дежурства) нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.“

В тази връзка и предвид изложената от Вас фактическа обстановка считаме, че ако работодателят е създал такава организация на производството, при която се дава възможност работникът или служителят да преустанови изпълнението на трудовите си задължения и да не присъства физически на място, определено от работодателя, не става въпрос за „време за хранене“ по смисъла на чл. 151, ал. 3 КТ, а за „почивка за хранене“ по смисъла на чл. 151, ал. 1 КТ, която не се включва в работното време.


Няма коментари:

Публикуване на коментар