сряда, 24 май 2023 г.

Кога се губят здравноосигурителните права?


Губя ли здравноосигурителните си права при прекъсване меду две трудови правоотношения?


Ако при прекъсване на трудовото правоотношение, започнеш да получаваш обезщетение за безработица (записан и получаваш обезщетение от Бюрото по труда), то здравноосигурителните вноски са за сметка на държавата.

Ако не получаваш обезщетение за безработица, то имаш задължение сам да внасяш месечна здравноосигурителна вноска върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Към месец май 2023 г. сумата на здравноосигурителната вноска е 28,40 лева.

Срокът за внасяне на вноската е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Например, здравноосигурителната вноска за месец януари 2023 г.е трябвало да бъде внесена най-късно до 25 февруари 2023 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, трябва първо да поподат Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход по чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Декларацията може да бъде подадена електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Глобата за неподаване на декларация за задължение за здравна вноска е от 500 до 1000 лева.

Кога се прекъсват здравноосигурителните права?

Съгласно чл. 109. от Закона за здравното осигуряване здравно осигурителните правя се прекъсват, ако лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ.

Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Това означава, че ако имаш три или повече месеца прекъсване между две трудовоправни отношения, в които не си получаваш обезщетение за безработица, то загубваш здравно осигурителните си права.

Как се възстановяват?

Здравноосигурителните права на лицата се възстановяват, след като се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца.

Това става от датата на заплащане на дължимите вноски. Ако преди това си платил за оказване на медицинска помощ, тази сума няма да се възстанови.

Няма коментари:

Публикуване на коментар