петък, 30 септември 2022 г.

Kои работници и служители ползват предварителна закрила при уволнение

 


В тази статия ще разгледаме отделните групи закриляни работници и служители. 

В случая говорим за закрилата по чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно която работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда лице от съответната категория служители

Майки на деца до 3-годишна възраст

Обикновено работодателите знаят кои работнички или служителки имат малки деца, защото преди това те са ползвали отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на децата.

Възможно е обаче да става въпрос за новоназначена работничка. В този случай преди прекратяване на трудовото правоотношение работодателят трябва да поиска информация дали тя не попада в тази категория защитени лица.

Трудоустроени работници и служители

За да бъде защитен ратебощитя трябва да иа предписание от здравен орган за трудоустроявае: работа при облекчени условия или преместване на друга подходяща работа.

В този случай работодателят знае, че лицето е защитено и не е необходимо да иска информация. Преди да бъде поискано разрешение от Инспекция по труда, трябва да се поиска и мнението на трудово-експертната лекарска комисия.

Работнически представители

Това са всички работещи, които са представители на работещите на различни основания:

 • представители: по чл.7,ал.2 КТ
 • представители по чл.7а КТ
 • членовете на специален орган за преговори,
 • членове на европейски работнически съвет
 • членове на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество търговско – за времето, докато изпълняват тези функции;
 • членовете на синдикалното ръководство в предприятието
 • представители на работещите в Комитет/Група по условия на труд - а времето, докато изпълняват тези функции;

Представителите се избират от общото събрание на работниците и служителите, така че той знае кои са защитени и няма нужда изрично да ги пита.

Бременна работничка или в напреднал етап на лечение ин-витро

Съгласно чл. 333,ал.5 КТ такива служителки могат да бъдат уволнявани само на някои изчерпателно изброени основания: чл. 328, ал.1, т.1,7,8 и 12 и чл.330, ал.1 и ал.2 КТ.

В случаите на чл. 330, ал.2, т.6 КТ уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Тази закрила обхваща периода на бременността преди ползването на отпуск по чл.163 КТ (съответно период на лечение ин-витро в напреднал етап, както е дефиниран в § 1, т.13 от ДР на КТ).

Бременната работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро ползва защита при уволнение след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

При прекъсване на бременността работничката или служителката по ал. 1 е длъжна в 7-дневен срок да уведоми работодателя.

Следователно, ако работничката или служителката не желае да разкрива състоянието си пред работодателя, тя няма да ползва предварителна закрила в случай на уволнение.

Обратно – ако желае да използва това свое право, тя следва да удостовери съответните обстоятелства с надлежен медицински документ. Гаранция за дискретността на работодателя с надлежен медицински документ.

При ползване на разрешен отпуск

За да се включат в персоналния обхват на предварителната закрила при уволнение, отпускът трябва да е разрешен, а „разрешението” по принцип се дава от работодателя.

Работник или служител, които ползват отпуск по чл.163 КТ (отпуск поради бременност, раждане и осиновяване), може да бъде уволнен само на основание чл. 328,ар.1,т.1 КТ (чл.333, ал.6 КТ).

Действие на колективен трудов договор

Съгласно чл.333, ал.4 КТ, когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване обема на работата след предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

Закрилата се отнася за работниците и служителите, спрямо които действа колективния трудов договор: членовете на синдикалната организация – страна по договора, и присъединилите се по реда на чл.57, ал.2 КТ.

Закрила за уволнение поради специфично заболяване

Предварителна закрила при уволнение е предвидена и за работници и служители , боледуващи от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването (чл.333, ал.1.т.3 КТ).

На това основание е издадена Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците , боледуващи от тях, имат особена закрила съгладно чл. 333рал.1 от Кодекса на труда.

В списъка са включени заболяванията:

 • исхемична болест на сърцето,
 • активна форма на туберкулоза,
 • онкологични заболявания,
 • професионални заболявания,
 • психични заболявания и
 • захарна болест (диабет)

При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието работодателят трябва да събере предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от някоя от тези болести.

Ако работодателят пристъпи към уволнение поради съкращаване на щата например и връчи уволнителна заповед на работник или служител, страдащ от диабет, без да е поучил предварително разрешение за това от инспекцията по труда, работодателят рискува уволнението да бъде обявено за незаконно, независимо че не е знаел и не е бил информиран за заболяването по инициатива на служителя.

Единствено ако е поискал декларация за липсата на посочените заболявания и работникът или служителят – съзнателно или поради незнание – е декларирал, че не страда от тях, може да се приеме, че работодателят е положил необходимата грижа за законосъобразното изпълнение на задълженията си.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар