вторник, 21 юни 2022 г.

Признаване на трудов и осигурителен стаж на времето, прекарано като докторант в редовна форма на обучение


Писмо № 94-1068 от 05.04.2021 г. на МТСП

Нормативно основание: Член 354, ал. 1, т. 8 КТ; чл. 9а КСО

Кодексът на труда регламентира случаите, при които се зачита трудов стаж. 

Принципът е, че за трудов стаж се признава времето, през което е съществувало трудово правоотношение.

 В чл. 354 КТ изчерпателно са изброени случаите на изключение, при които за трудов стаж се признава и време, без да е съществувало трудово правоотношение.

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, се признава за трудов стаж

съгласно чл. 354, ал. 1, т. 8 КТ, във връзка с чл. 10 от Разпореждане № 224 на Министерския съвет от 23.10.1973 г. за материални стимули за българските аспиранти. 

Този период не се отразява в трудова книжка, а се доказва с документ, издаден от съответното учебно заведение, с който се удостоверява времето, прекарано в редовна докторантура.

По отношение на признаване на периода на редовната докторантура за осигурителен стаж Ви уведомявам следното:

Периодът от 01.01.2000 до 10.07.2000 г. се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако докторантът се е осигурявал за своя сметка.

Основанието е действащата тогава разпоредба на чл. 4, ал. 3, т. 3 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, съгласно която докторантите (ако не са осигурени за пенсия на друго основание) подлежат на задължително осигуряване за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт за своя сметка. 

Тази разпоредба е обявена за противоконституционна с Решение на Конституционния съд на РБ, ДВ, бр. 55 от 07.07.2000 г. и считано от 11.07.2000 г., не се прилага.

От 01.01.2011 г. с разпоредбата на чл. 4, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се дава възможност на докторантите да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт по свое желание и за своя сметка, като на това основание периодът се зачита за осигурителен стаж.

От 01.01.2013 г. докторантите са изключени от кръга на осигурените лица чл. 4 КСО и са добавени към лицата по чл. 9а КСО. 

Съгласно тази разпоредба, за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски, се зачита времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“. 

Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите (Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица). 

Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 01.01.1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.


Няма коментари:

Публикуване на коментар