вторник, 21 юни 2022 г.

Признаване на стаж на служител, възстановен на работа от предишен работодател.


Писмо № 94-1097 от 08.04.2021 г. на МТСП

Нормативно основание: Член 12 НСОРЗ; чл. 354, ал. 1, т. 1 КТ

От изложеното в запитването е видно, че служителят претендира да му бъде заплатено допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за времето, за което „се застъпва договорът му при нас и съответно при предишния работодател“.

Според Вас „не се полага допълнително начисление за същия период“, тъй като допълнителното възнаграждение се дължи само за действително отработеното време.

С оглед на това би могло да се предположи, че след възстановяването на служителя от съда на работа при предишния работодател той е изпълнявал задълженията си на длъжността, заемана преди незаконното уволнение, за определен период преди да напусне. 

През този период трудовият му договор с Вас не е бил прекратен.

В тази връзка следва да се има предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 8 НСОРЗ, съгласно която

допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. 

Следователно, ако служителят е работил при пълно работно време на работата, на която е бил възстановен при предишния работодател, той няма право на допълнително възнаграждение за същия период по договора при Вас, съответно Вие нямате задължение за изплащането му.

Обръщаме внимание на обстоятелството, че ако има трудов стаж при предишния работодател, придобит на същата, сходна или същия характер работа, длъжност или професия, Вие следва да го отчетете при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ) и да го вземете предвид при формиране на брутното трудово възнаграждение на служителя след прекратяване на трудовото му правоотношение с предишния работодател.

В допълнение Ви уведомяваме, че ако претенцията на служителя е за определяне на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за период на незаконно уволнение, който се зачита за трудов стаж съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, то няма основание за изплащането му. За период, зачетен за трудов стаж на това основание, не се дължи допълнително възнаграждение.


Няма коментари:

Публикуване на коментар