сряда, 22 юни 2022 г.

Заплащане за неползван платен отпуск за обучение

ВЪПРОС: Платените отпуски за обучение, ако не бъдат ползвани, следва ли да бъдат обезщетени от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 169, ал. 1 КТ работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение.

Освен това, той има право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ).

За да има работникът или служителят право на платен отпуск по ал. 1 и 3, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

  • да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и
  • да има съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството (съгласно чл. 52 НРВПО съгласието на работодателя се дава в писмена форма за всеки отделен случай).

Със съгласието на работодателя работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, също имат право на платен отпуск. Отпускът се ползва за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен „доктор“ или „доктор на науките“. В първия случай отпускът е в размер на 6 месеца, а във втория - 12 месеца.

Според чл. 170, ал. 1 КТ, когато със съгласието на работодателя се кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва:

  • при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни;
  • при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни.

Предпоставка, за да възникне правото на този отпуск, е да е взето съгласието на работодателя работникът или служителят да кандидатства в училище с полагане на изпит.

Посочените видове отпуски са с целево предназначение. 

Поради това в чл. 224, ал. 3 КТ е предвидено, че платеният отпуск за обучение на учащи се и на докторанти без откъсване от производството и за приемен изпит в учебно заведение, когато не бъде използван, не се обезщетява парично.


Няма коментари:

Публикуване на коментар