сряда, 22 юни 2022 г.

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор от работника поради заболяване

Писмо № 12-00-440 от 13.07.2021 г. на МТСП

Нормативно основание: Член 222, ал. 2, чл. 228, ал. 3, чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ

В чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи.

При прекратяване на трудовото правоотношение съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание (чл. 222, ал. 2 КТ).

Следва да се има предвид, че според чл. 228, ал. 3 КТ обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, включително обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. 

След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

В конкретния случай, предвид приложената към запитването заповед № 0010/01-06-2021 г. срокът за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ изтича на 31.07.2021 г.

Ако работодателят не изплати обезщетението в законоустановения срок, работникът или служителят има право да сигнализира контролните органи на инспекцията по труда. 

Съгласно чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, контролните органи могат да дават задължителни преписания на работодателя за изплащане на неизплатени обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.

Обръщаме внимание, че ако работодателят не изплати дължимото обезщетение доброволно или след дадено предписание от контролните органи, работникът или служителят има право да претендира изплащането му по съдебен ред в тригодишен давностен срок (чл. 358, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2, т.2 КТ).

Няма коментари:

Публикуване на коментар