сряда, 22 юни 2022 г.

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 222

Писмо № 11-00-43 от 01.04.2021 г. на МТСП

Нормативно основание: Член 222, ал. 3 и 4 КТ

Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

В ал. 4 на чл. 222 КТ е предвидено, че ал. 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Следователно при прекратяване на трудовия договор, независимо от правното основание за прекратяване, работник или служител, който към датата на прекратяване отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО, има право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 4, във връзка с ал. 3 КТ.

Законовите предпоставки за изплащане на обезщетението са:

- прекратяване на трудовия договор, независимо от конкретното правно основание за прекратяването му;

- към датата на прекратяването работникът или служителят да отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО, като няма значение обстоятелството дали правото на пенсия е упражнено, или не.

С оглед на гореизложеното, наследниците на работник или служител, чието трудово правоотношение е прекратено на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ и който към датата на прекратяването отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО, имат право на обезщетение по чл. 222, ал. 3, във връзка с ал. 4 КТ, включително когато техният наследодател не е упражнил правото си пенсия по чл. 68а КСО.

Обръщаме внимание, че обстоятелството дали пенсията в намален размер по чл. 68а КСО е отпусната, или не, има значение с оглед правото на работодателя да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ. 

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от работодателя на това правно основание е допустимо, само когато пенсията за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО е отпусната на работника или служителя. 

В този случай работодателят има право да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно упражнено право на пенсия от работника или служителя.


Няма коментари:

Публикуване на коментар