събота, 28 май 2022 г.

Въпроси и отговори за лицата на граждански договор


Когато говорим за т. нар. "граждански договори" не бива да забравяме, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд разширява понятието работодател, като добавя към определението по Кодекса на труда и текста, че работодателя е и "всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията".

Действието по възлагане на работа може да се извърши именно чрез сключването на "граждански договор" и от тази гледна точка и този вди договори попадат в обхвата и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Направила съм за вас някои извадки от рубриката "Въпроси и отговори" на МТСП, в които се говори за граждански договори. В извадките съм включила и отговори последните въпроси:

  • право на специално работно облекло
  • право на безплатна храна
  • инструктажи
  • възнаграждение за стаж
  • извънреден и нощен труд
  • договор със СТМ

Въпрос:
Въпросите са за хората работещи по граждански договор. 1. имат ли право на специално работно облекло, при условие, че работят в среда която го изисква? 2.Имат ли право на безплатна храна на основание Наредба 11?

Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка считаме, че за работодателя е налице задължението да спази изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и да осигури на работещите съответно специално работно облекло и безплатна храна и/или добавки към нея, независимо от вида на договора, по който те работят./АК/


Въпрос:
Собственик съм на ЕООД имам магазин, в който работя аз. Искам да назнача човек, който да работи на повикване при необходимост,без фиксирано работно време. Как трябва да го назнача? 

Отговор:
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови отношения. Следователно, предмет на трудовия договор е самият жив труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя.

Сключването на граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. Съгласно чл. 114 от КТ трудовият договор се сключва за работа през определени дни от месеца – 2, 3,5 и т.н., което се договаря от страните по трудовото правоотношение. Това време се признава за трудов стаж. МВ/


Въпрос:
Подлежат ли на ежедневен инструктаж и инструктаж на работното място, строителни работници наети на граждански договор. 

Отговор:
Уважаеми господин Василев, Бихме искали да Ви уведомим, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието (включително по граждански договор), на което се извършва работата или обучението. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са уредени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Наредба № РД-07-2 се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 1 от Наредбата). Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредбата предвижда задължение за работодателя да провежда ежедневни инструктажи на работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при строителни и монтажни работи.

Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ работодател е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка и с оглед посоченото по-горе считаме, че работодателят е длъжен да проведе посочените инструктажи на строителните работници независимо от формата на възлагане на работата при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. /АК/


Въпрос:
Периода, в който съм била на граждански договор - включва ли се при изчисляването на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Отговор:
Уважаема госпожа Михова, Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Времето на изпълнение по граждански договор не попада в обхвата на чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ и не се взема при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социалното осигуряване, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение. ЕКБ"


Въпрос:
При граждански договор за срок от 2 месеца, на лицето изплаща ли се инзвъреден и нощен труд?

Отговор:
Извънредният и нощният труд са уредени в Кодекса на труда, който се прилага по отношение на трудовите договори. Гражданските договори са уредени от разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Възнаграждението по гражданския договор е това, което е договорено между страните. КС


Въпрос:
Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ? 

Отговор:
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят./АК /

Няма коментари:

Публикуване на коментар