Проверки и предписания от Инспекция по труда


Какви проверки извършва Инспекция по труда

Контролната дейност на дирекциите "Инспекция по труда" се реализира чрез планирано и непланирано инспектиране.

Планираните проверки се извършват по изпълнение на отделните мерки в плана на Инспекция по труда, включително проверки на рискови обекти и дейности и големи строителни обекти.

В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 36 групи производства и обекти. Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

на три месеца - подземни обекти за добив на въглища,

на шест месеца - добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви,

на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали - олово, цинк, мед, алуминий и др. , производство на чугун и стомана, амонячни хладилно - компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично - маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове.

Непланираните проверки се извършват:

 • по искания и сигнали - от работещи, синдикати, медии и др.;
 • по нареждане на висщестоящи организации;
 • при извънредни кампании;
 • за разследване на трудови злополуки.

Проверките от Инспекция по труда се извършват минимум от двама служители, единият от които задължително е с правомощията на инспектор.

Права при контрол на трудовото законодателство

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от Инспекция по труда.

Във връзка с тези дейности инспекторите имат следните права:

 • да посещават по всяко време предприятията и местата, където се извършва работа, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност, т.е. не е необходимо да се представи някакъв специален документ, напр. заповед, за извършване на проверката;
 • да изискват от работодателя сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола;
 • да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено данни, включително и такива за заплащането на труда;
 • да вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни изследвания и анализи, да извършват измерварвания на фактори на работната сред;
 • да установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили трудови злополуки.

Какви предписания дава Инспекция по труда

Инспекторите могат да прилагат следните принудително-административни мерки:

 • да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, включително и по социално-битовото обслужване, информиране и консултиране и по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за ЗБУТ и социално-битовото обслужване;
 • да спират дейността на предприятия, производства и обекти, машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората. Ако това не е възможно да се направо, се дават предписания за въвеждане на специален режим на работа.
 • да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, органи по назначаването и длъжностни лица;
 • да отстраняват от работа работници и служители, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност, както и работници и служители, ненавършили 18 години, за които е отнето разрешението за приемане на работа;
 • при повторно наемане на работник без трудов договор да спират дейността на работната площадка или на предприятието до отстраняване на нарушението;
 • да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати;
 • да дават задължителни предписания за изменение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов договор при нормална продължителност на работното време.

Няма коментари:

Публикуване на коментар