понеделник, 16 октомври 2023 г.

Обезщетение за неползван отпуск


Трудовото правоотношение ми е прекратено на основание чл.328 ал.1, т. 2 във връзка с чл.329 от Кодекса на труда, считано от 1 септември 2010 г. Начислено ми е обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие и чл.224 от КТ за неползван отпуск за 8 месеца. Колебая се дали да обжалвам заповедта, защото не е спазена процедурата по оценка на трудовото изпълнение и не са ясни критериите за подбор. От НОИ ще получавам обезщетение за период от 12 месеца.

Отговор: 

Независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор, обезщетението, което се дължи за неизползван отпуск, е само за текущата календарна година.

Ето защо и определеното обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 8 (осем) месеца е правилно.

Предвидено е единствено изключение, ако ползваният отпуск е отложен по чл. 176 от КТ.

Ако все пак оспорите законността на уволнението (давността по този иск е двумесечна и ако сте уволнена считано от 01.09.2010г., тя изтича на 31.10.2010 г.) и бъдете възстановена на предишната длъжност, трябва в 14- дневен срок от уведомлението до Вас, че уволнението е отменено като незаконосъобразно, да се явите при работодателя за заемане на длъжността, на която сте възстановена.

Ако не се явите, Работодателят има право да прекрати трудовото Ви правоотношение без предизвестие на основание чл. 325, т. 2 КТ и тогава нямате право на обезщетение за безработица от НОИ, тъй като Вие ще сте вече причината за повторното прекратяване на трудовото Ви правоотношение.

От друга страна, обезщетенията, които са Ви платени до момента, са за овъзмездяване на това, че сте останали без работа за определеното време.

След като уволнението бъде отменено, единствената последица е това, че времето, през което сте била без работа, ще Ви бъде признато за трудов стаж и съответно нанесено в трудовата Ви книжка.

Работодателят обаче няма да Ви плати работни заплати за тези месеци. Ако бъдете възстановена на работа преди 12 – месечния срок, в който НОИ ще Ви плаща обезщетение за безработица, от момента на възстановяването Ви на предишната работа, губите правото на това обезщетение, защото вече ще получавате трудово възнаграждение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар