сряда, 7 юни 2023 г.

Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя


 Писмо № 26/280 от 03.08.2007 г. на МТСП

При правоприемство липсва правно основание за прекратяване на трудовите договори на работниците и служителите, поради което не се издава и заповед за прекратяване на трудовите правоотношения.

Преминаването по чл.123 от Кодекса на труда обаче се отбелязва в трудовите книжки на работниците и служителите, без да се изчислява трудовият стаж.Едва при прекратяване на трудовото правоотношение от последния работодател в трудовата книжка се оформя целият трудов стаж на работника или служителя

Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ), трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.

Член 123 КТ има защитна функция по отношение правата на работниците и служителите срещу реорганизации на предприятията.

По този начин, при промяна на работодателя, вследствие на преотстъпване или прехвърляне на дейност, включително прехвърляне на материални активи, не се засягат правата, които са имали работниците и служителите по трудовото им правоотношение преди реорганизацията и те, по силата на закона, преминават в новообразуваната структура.

Запазването на правоотношението става по силата на цитираната разпоредба на закона, без да е необходимо писмено изразено съгласие на страните по трудовото правоотношение.

Следователно, след като трудовите правоотношения на работниците и служителите се запазват при правоприемство, липсва и правно основание за прекратяване на трудовите им договори.

Поради тази причина не е необходимо „старият“ работодател да издава заповед за прекратяване на трудовите правоотношения, тъй като в хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда не е налице прекратяване на трудовите правоотношения на персонала.

Трудовите правоотношения на работниците и служителите остават непроменени, като те имат всички права и задължения, договорени в индивидуалните им трудови договори и регламентирани в КТ, като насрещна страна по съществуващите правоотношения.

Тъй като в хипотезите на чл. 123 КТ е налице промяна на трудовото правоотношение на работниците и служителите, това обстоятелство следва да се отрази в трудовите им книжки.

Преминаването по чл. 123 КТ се отбелязва в трудовите книжки от „стария“ работодател, без да се изчислява трудов стаж и без да се оформят по реда на чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж – т.е. „старият“ работодател вписва в графа 7 съответната дата на преминаването, а в графа 8 – конкретното основание по чл. 123 КТ.

След това на лявата страница на трудовата книжка „новият“ работодател отбелязва съответните свои данни. Едва при прекратяване на трудовото правоотношение от последния работодател в трудовата книжка се оформя целият трудов стаж на работника или служителя.

Съответните документи за осигурителен стаж и осигурителен доход също се издават от последния осигурител/работодател при прекратяване на трудовото правоотношение с конкретен работник или служител (чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване).

Няма коментари:

Публикуване на коментар