понеделник, 17 април 2023 г.

В какво се изразява „даването на дежурства“? Какво означава „на разположение“?

Един от въпросите, които възникват при попълване на декларацията по член 15 от ЗЗБУТ е при попълването на точка 23 от Раздел IV „Организация на работа“ и той е свързан с това какво означава „дежурства“ и „разположение“ и дали има работещи във фирмата, които би трябвало да бъдат описани в тази точка. 

Поради тази причина днешната статия дава отговор на въпросите „В какво се изразява „даването на дежурства“? Какво означава „на разположение“?

Съгласно чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда, за някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието.

Редът за определяне категориите работници и служители, за които поради особения характер на работата им може да се установява задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя, както и максималната продължителност на времето за дежурство и разположение и редът за отчитането му са установени в Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя (Обн., ДВ, бр. 38 от 6.05.1994 г.)

В какво се изразява „даването на дежурства“?

В чл. 2, ал. 1 от Наредбата е предвидено, че в различните отрасли в зависимост от тяхната специфика може да се организира работата на определени категории работници и служители под формата на дежурство.

Дежурството представлява специфична организация на работата при подневно или сумирано отчитане на работното време, при спазване изискванията на Кодекса на труда относно междудневната и междуседмичната почивка. Времето на дежурството е работно време, през което работникът или служителят се явява на работното място и изпълнява работата по трудовото си правоотношение.

В тази връзка е необходимо в съответната длъжностна характеристика за работното място или индивидуалния трудов договор да се определи трудовата функция, включително и за времето на дежурството.

Времето за дежурство се определя с месечен график, утвърден от работодателя (чл. 4 от наредбата).

Какво означава „на разположение“?

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1- 4 от същата наредба, когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция.

Времето на разположение се прилага само в изрично установени случаи – здравеопазване, транспорт и др. 

Тези случаи могат да се определят както с колективния трудов договор, така и по споразумение между страните.

Считаме, че в колективния трудов договор следва да се уговорят длъжностите, на които работниците или служителите ще бъдат на разположение на работодателя, когато това се налага.

Мястото на разположението се уговаря между работника или служителя и работодателя.

Времето, през което работникът или служителят се намира на разположение извън територията на предприятието, не се включва и не се отчита като работно време.

Само фактически извършената работа през времето на разположение (при възникнала необходимост от осъществяване на трудовата функция) се отчита и заплаща като извънреден труд. В случаите, когато лицето полага нощен труд, същият се заплаща от работодателя.

В чл. 5, ар. 1 от наредбата, максималната продължителност на времето на задължение за разположение не може да превишава: 

1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. за едно денонощие през работни дни – 12 часа;
3. през почивни дни – 48 часа.

На работник или служител не може да се възлага да бъде на разположение:

1. в два последователни работни дни;
2. в повече от два почивни дни в един календарен месец – ал. 2.

Ограниченията по ал. 1 и 2 могат да не бъдат прилагани в случаите при оказване на медицинска помощ – ал. 3.

Времето на разположение (домашното дежурство) изрично е определено в Кодекса на труда, че е „извън територията на предприятието“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар