сряда, 12 октомври 2022 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ


Работодателят е длъжен в законоустановения срок да издава на работника или служителя следните документи:

Извлечение от ведомостите за заплати

Работодателят е длъжен да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения (чл. 128, т. 3 КТ).

Тези извлечения установяват задълженията на работодателя за парични вземания на работника или служителя за трудови възнаграждения (основно и допълнителни) и обезщетения.
Неизпълнението на задължението на работодателя представлява нарушение на трудовото законодателство, поради което всеки работник или служител има право да сигнализира съответната инспекция по труда.

Документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение

По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането (чл. 128а, ал. 1 КТ).

Документите имат удостоверителен характер относно факти и обстоятелства, свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение. Например относно основанието за възникване (безсрочен или срочен трудов договор), заемана длъжност, размер на трудовото възнаграждение, размер на ползван или неползван отпуск и др.
Задължението на работодателя възниква, когато работникът или служителят е направил писмено искане.

Срокът за изпълнение на задължението е 14 календарни дни от искането. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на подаване на искането.

За да се избегнат спорове относно изпълнението на това задължение, работодателят следва да удостовери предоставянето на издадените документи и датата, на която ги е връчил на работника или служителя.

Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Обезщетението обхваща всички претърпени вреди, включително и неимуществените (чл. 226, ал. 1, т. 1 КТ). Отговорността се реализира по съдебен ред.

 Заверени копия от документи, съхранявани в трудовото досие

Работникът или служителят има право да получава заверени копия от документи, които се съхраняват в трудовото досие. Това право на работника или служителя е уредено с разпоредбата на чл. 128б, ал. 4 КТ. В досието се съхраняват документи, свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение. Такива са трудовият договор, допълнителни споразумения към него, различни видове заповеди (за полагане на извънреден труд, за ползване на платени и неплатени отпуски, за командироване, за прекратяване на трудовия договор и др.).

Съответно на правото на работника или служителя е задължението на работодателя да направи копия на документи от досието, да ги завери и да ги предостави на работника или служителя.

По отношение на реда за получаване на заверени копия от документи, които се съхраняват в трудовото досие, разпоредбата на чл. 128б, ал. 4 КТ препраща към реда на чл. 128а КТ (ал. 1 регламентира реда за издаване и предоставяне на удостоверителни документи).

Следователно:

  • задължението на работодателя възниква, когато работникът или служителят направи писмено своето искане;
  • в 14-дневен срок от постъпване на писменото искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му предостави заверени копия на съответните документи.

Съгласно чл. 226, ал. 1, т. 1 КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение.

След като заверени копия от документи, съхранявани в трудовото досие, се получават от работника или служителя по същия ред, по който му се издават документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, работодателят и виновните длъжностни лица би следвало да носят и същата отговорност, каквато е предвидена в чл. 226, ал. 1, т. 1 КТ.

С оглед на това, от работодателя и виновните длъжностни лица би могла да се търси отговорност, както когато на работника или служителя не са предоставени заверени копия на документи, които се съхраняват в трудовото му досие, така и когато копията на документите са предоставени със закъснение, т. е. след изтичане на законово определения 14-дневен срок.

Обезщетението по чл. 226, ал. 1 КТ обхваща всички претърпени вреди от работника или служителя, включително и неимуществените.
Отговорността за обезщетението по чл. 226, ал. 1 КТ се реализира по съдебен ред, като давностният срок за предявяване на иска е 3-годишен.

Трудова характеристика и препоръка

По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател (чл. 128а, ал. 2 КТ).

Задължението на работодателя възниква, когато работникът или служителят е направил писмено искане. Писменото искане може да бъде направено както при прекратяване на трудовото правоотношение, така и по време на неговото съществуване.

Срокът за изпълнение на задължението е 14 календарни дни от искането.

Характеристиката трябва да отразява по обективен и справедлив начин професионалните качества и резултатите от трудовата дейност на работника или служителя.
Препоръката е необходима на работника или служителя при кандидатстване за работа при друг работодател и тя също трябва да отговаря на критериите за обективност и справедливост.

Образци на документи за осигурителен стаж и доход

Задължението за издаване на документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход произтича от осигурителното законодателство.

Съгласно чл. 5, ал. 7, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж (образец УП-3) и/или за осигурителен доход (образец УП-2) и/или категория труд.

Задължението възниква, когато осигуреното лице (работникът или служителят) или негов представител направи искане до осигурителя (работодателя) да му бъдат издадени документи за осигурителен стаж и доход – за периоди преди 01.01.2000 г.

Срокът за издаване и предоставяне на документите е до 14 календарни дни от искането.

Искането може да бъде направено както по време на съществуване на трудовото правоотношение, така и след неговото прекратяване.

Важно е да се отбележи, че осигурителят е длъжен да издава документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, и когато е направено искане от съответните длъжностни лица от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) – чл. 5, ал. 7, т. 3 КСО. Срокът е 14-дневен от искането.

Освен това, осигурителят е длъжен:

  • да съхранява за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд;
  • (в сила от 01.01.2022 г.) до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, да представи на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от лицето; в документа осигурителят вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, по която предлага да се зачете осигурителният стаж.

Контролът по спазването на чл. 5, ал. 7 КСО се осъществява от органите на Националния осигурителен институт. Контролните органи на НОИ имат право да налагат санкции при неиздаване или несвоевременно издаване на документите за осигурителен стаж и доход, или при неудостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар